New Page 1

 

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 5. seji dne 20. 5. 1999 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o turistični taksi v Občini Loški Potok

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Loški Potok, način pobiranja, odvajanja in poročanja o zbrani turistični taksi, oprostitve plačila ter nadzor nad njenim pobiranjem in izvajanjem.

 

 

2. člen

 

 

Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Turistična taksa se plačuje skupaj s plačilom storitve za prenočevanje. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitev ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

 

 

3. člen

 

 

Turistična taksa je prihodek občine in je namenjena zlasti za financiranje:

 

 

– spodbujanj lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma v občini,

 

 

– prireditev v občini,

 

 

– pisnih promocijskih gradiv in drugih sredstev za promocijo turistične ponudbe,

 

 

– vzdrževanje in urejanje zelenic, cvetličnih nasadov in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programom urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva.

 

 

4. člen

 

 

Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.

 

 

Višina turistične takse na območju Občine Loški Potok znaša 5 točk.

 

 

Znesek turistične takse se izračunava tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke.

 

 

5. člen

 

 

Plačila turistične takse so oproščeni:

 

 

– otroci do 7. leta starosti,

 

 

– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,

 

 

– osebe z zdravniško napotnico,

 

 

– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

 

 

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,

 

 

– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,

 

 

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.

 

 

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

 

 

– osebe od 7. do 18. leta starosti,

 

 

– turisti v kampih,

 

 

– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

 

 

6. člen

 

 

Pravne osebe in podjetniki – posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste za prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, a najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistično takso morajo pobirati in odvajati tudi v primeru, če turistu ne zaračunavajo plačila stroškov za prenočevanje. Obenem morajo voditi evidenco o plačani taksi, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse ter razlog, če je bil turist oproščen v celoti ali deloma plačila turistične takse.

 

 

7. člen

 

 

Osebe iz prejšnjega člena pobrano turistično takso nakazujejo najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun Občine Loški Potok.

 

 

Skupaj z nakazilom denarja morajo osebe iz prejšnjega člena občini in pristojnemu davčnemu organu predložiti tudi mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek pobrane turistične takse.

 

 

8. člen

 

 

Do ustanovitve lokalne turistične organizacije program porabe sredstev turistične takse sprejme župan občine, potrdi pa ga občinski svet.

 

 

9. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata pristojni davčni organ ter Občinski svet občine Loški Potok.

 

 

10. člen

 

 

Glede kazenskih določb se uporabljajo določbe zakona o pospeševanju turizma.

 

 

11. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 33-01/99-1

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 21. maja 1999.

Janez Novak, inž. l. r.