New Page 2

 

Na podlagi 18. in 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo OV 2198 in 7/98, odI. US št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 12. redni seji dne 19.07.2004 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O ukinitvi javnega dobra

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na pare. št. 768/3, k.o. Repnje, vrsta rabe pot, v izmeri 87 m2 , vpisano kot družbena lastnina.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na pare. šte. 768/3 - pot v izmeri 87 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice.

 

 

III.

 

 

Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Vodice na pare. št. 768/3 - pot v izmeri 87 m2, se lastninska pravica na predmetni nepremičnini prenese v last Andreje Skubic, Ulica borcev za S mejo 14, 1000 Ljubljana.

 

 

IV.

 

 

Prenos nepremičnine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in ob upoštevanju predložene dokumentacije.

 

 

V.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 032-01-001/04-019

Datum: 26.7.2004

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.