New Page 3

Na podlagi 61.b člena v povezavi s 53.a členom in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. seji dne 17. 2. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov«

1. člen

V Odloku o zazidalnem načrtu »Turistično naselje Podov« (Uradni list RS, št. 58/95, 67/99, 113/04 in 50/06) se v 5. členu na koncu pete alineje črta pika in doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– nadhod med hotelskimi objekti.«.

2. člen

V 7. členu se na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:

»– dopustne so povezave dveh ali več objektov z mostovi ali zaprtimi pasažami ali drugimi stavbnimi elementi, čeprav niso določene v grafičnem delu. Povezave se lahko izvede tudi nad prometnimi površinami ob upoštevanju minimalne višine prostega profila ceste 4,50 m in obojestranske razširitve prometnega profila za varnostno širino 0,50 m. Povezave se lahko izvede tudi do objektov izven območja zazidalnega načrta.«.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 350-00001/2015-7

Moravske Toplice, dne 18. februarja 2015

 

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.