New Page 1
 

Na podlagi 37. in 126. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - ZVNDN-UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 - ZVPoz-UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - ZGas-UPB1), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/06) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 6. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel

 

O D L O K

 

o spremembi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina

 

1. člen

 

V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 105/06) se v 13. členu v prvem stavku beseda »se« nadomesti z besedo »je«.

 

2. člen

 

V 18. členu se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Prostovoljna gasilska društva se povezujejo v gasilsko zvezo v skladu z zakonom.«

 

3. člen

 

V 19. členu se v zadnjem stavku besedi »je sklenjena« spremenita tako, da se glasita »se sklene«.

 

4. člen

 

Črta se 23. člen.

 

5. člen

 

V 27. členu se v zadnjem odstavku pri osrednji gasilski enoti 5 minut spremeni tako, da se glasi 15 minut.

 

6. člen

 

32. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

»Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi predpisov in aktov Občine Hajdina za to področje. Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev se financira iz občinskega proračuna občine Hajdina, kar se opredeli z vsakoletno pogodbo. Višino sredstev določi Občinski svet Občine Hajdina z njegovim proračunom. Poleg proračunskih sredstev se sistem financira tudi iz združenih sredstev lokalnih skupnosti, iz sredstev gospodarskih družb, namenskih sredstev požarnega sklada, prostovoljnih prispevkov, daril, mednarodne pomoči in iz drugih virov. Prostovoljna gasilska društva lahko za izvajanje organizacijskih in strokovno tehničnih nalog sklenejo posebno pogodbo z gasilsko zvezo, v katero so združena in v kateri dogovorijo višino in način nakazovanja sredstev.«.

 

7. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

Št. 840-1-1/2007

 

Hajdina, dne 28. marca 2007

 

Župan

    Občine Hajdina

    Radoslav Simonič l.r.