New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 6. redni seji dne 19. 9. 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 75/18) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»13. člen 

 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2019 lahko zadolžijo v skupnem znesku 5.021.080,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.

Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 3.516.880,00 EUR:

– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 3.312.000,00 EUR;

– LPP d.o.o. do višine 104.880,00 EUR;

– JKP Brezovica d.o.o. do višine 100.000,00 EUR.

Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 1.504.200,00 EUR:

– LPP d.o.o. do višine 207.000,00 EUR;

– ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. do višine 966.000,00 EUR;

– JP VOKA SNAGA d.o.o. do višine 331.200,00 EUR.

Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o. in Nadzorni svet JKP Brezovica d.o.o.«.

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 30/19

Brezovica, dne 10. septembra 2019

 

Župan 

Občine Brezovica 

Metod Ropret