New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06, 26/09 in 41/10) je Občinski svet Občine Markovci, na svoji 13. redni seji, dne 19. decembra 2012,  na predlog župana sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

 

I.

 

 

Status javnega dobra lokalnega pomena se ukine pri nepremičnini:

 

 

- parc. št. 241/34, k.o. (404) Prvenci, neplodno v izmeri 74 m².

 

 

II.

 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz I. točke izgubi status javnega dobra in postane last Občine Markovci do celote – 1/1.

 

 

III.

 

 

Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Markovci po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Ptuju.

 

 

IV.

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 478-0070/2011

 

 

Datum: 19. 12. 2012

 

 

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan Gabrovec, prof., s.r.