New Page 1

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2) (uradni list RS št. 100/2005 ter spremembe 62/2010) in na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo  (Uradni list RS ŠT. 97/03, 77/05, 120/05) ter na podlagi 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Ur. Vestnik občine Trnovska vas št. 5/07) je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 1. korespondenčni seji, dne 30. 9. 2011 sprejel

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Trnovska vas potrjuje povišanje ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas  za 2 %. Nova ekonomska cena vrtca znaša: 367,35 €.

II.

Občinski svet Občine Trnovska vas potrjuje podaljšanje odpiralnega časa v vrtcu PŠ Trnovska vas iz 10 ur na 11.15 ure (5.15 do 16.30).

III.

Sklep se uporablja od 1. 10. 2011 dalje.

Trnovska vas, 30. 9. 2011

Številka: 032 0/ko-/2011-1s                                                    

Župan Občine Trnovska vas:

Alojz BENKO, dipl.upr.org.