New Page 1

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na 16. redni seji, dne 28. 6. 2017, sprejel:

 

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE MARKOVCI

 

I.              Splošni določbi

 

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Markovci, ki so določene v programu opremljanja. Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Markovci.

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:

·       obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,

·       izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,

·       preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,

·       podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem  parcele in deležem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta,

·       olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov,

·       način plačila komunalnega prispevka.

 

2. člen

(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Markovci, ki:

·       se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in/ali omrežjem cest,

·       se jim povečuje neto tlorisna površina oz.

·       se jim spreminja namembnost.

 

II. Merila in podlage za odmero komunalnega prispevka

 

3. člen

(opredelitev pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

a) Komunalna oprema je po tem odloku:

·       objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,

·       objekti grajenega javnega dobra in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo.

c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.

h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.

i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

 

4. člen

(pomen pojmov in kratic)

V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:

·       KPij                              znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

·       Aparcela                     površina parcele

·       Atlorisna                      neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836

·       Dp                                 delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

·       Dt                                  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·       Kdejavnost  faktor dejavnosti

·       Cpij                              obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

·       Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme

·       i                                     posamezna vrsta komunalne opreme

·       j                                     posamezno obračunsko območje

 

5. člen

(obračunsko območje)

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.

Karta 1 – Vodovod - Pregledna karta obračunskega območja;

Karta 2 – Kanalizacija - Pregledna karta obračunskega območja;

Karta 3 – Ceste - Pregledna karta obračunskega območja;

(2) Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme je opredeljeno eno obračunsko območje.

(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da ima objekt, ki je predmet odmere, možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

 

6. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:

·       površina stavbnega zemljišča,

·       neto tlorisna površina objekta,

·       opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,

·       namembnost objekta in

·       izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

 

7. člen

(površina parcele)

(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele.

(2) Površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Markovci.

(3) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.

(4) V primerih, ko parcele objekta ni možno določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.

 

8. člen

(neto tlorisna površina objekta)

(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oz. razpoložljive dokumentacije.

(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

 

9. člen

(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)

Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.

 

10. člen

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:

(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oz. če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.

(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljavca, z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.

 

11. člen

(faktor dejavnosti)

(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.

(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

 

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta

 

Vrsta objekta

Kdejavnosti

Oznaka v klasifikaciji  objektov CC-SI

Enostanovanjske stavbe

   - enostanovanjske stavbe

 

0,70

111

11100

Večstanovanjske stavbe

   - dvostanovanjske stavbe

   - tri- in večstanovanjske stavbe

   - stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

 

0,70

0,70

0,70

112

11210

11221

11222

Stanovanjske stavbe za posebne namene

   - stanovanjske stavbe za posebne namene

 

1,00

113

11300

Gostinske stavbe

   - hotelske in podobne gostinske stavbe

   - gostilne, restavracije in točilnice

   - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

 

1,30

1,30

0,70

121

12111

12112

12120

Upravne in pisarniške stavbe

   - stavbe javne uprave

   - stavbe bank, pošt, zavarovalnic

   - druge upravne in pisarniške stavbe

 

1,00

1,00

1,00

122

12201

12202

12203

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

   - trgovske stavbe

   - sejemske dvorane, razstavišča

   - bencinski servisi

   - stavbe za druge storitvene dejavnosti

 

1,30

1,30

1,30

1,30

123

12301

12302

12303

12304

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

   - postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe

   - garažne stavbe

 

 

1,00

0,70

124

 

12410

12420

Industrijske stavbe in skladišča

   - industrijske stavbe

   - rezervoarji, silosi in skladišča

 

0,70

0,70

125

12510

12520

Stavbe splošnega družbenega pomena

   - stavbe za kulturo in razvedrilo

   - muzeji in knjižnice

   - stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

   - stavbe za zdravstvo

   - športne dvorane

 

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

126

12610

12620

12630

12640

12650

Druge nestanovanjske stavbe

   - stavbe za rastlinsko pridelavo

   - stavbe za rejo živali

   - stavbe za spravilo pridelka

   - druge nestanovanjske kmetijske stavbe

   - stavbe za opravljanje verskih obredov

   - pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

   - kulturni spomeniki

   - druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

 

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

127

12711

12712

12713

12714

12721

12722

12730

12740

 (3) Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk, velja, da je faktor dejavnosti 1,00.

 

12. člen

(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih stroškov in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.

 

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme

 

Vrsta komunalne opreme

Obračunsko območje

Skupni stroški

(v EUR)

Obračunski stroški

(v EUR)

1. Vodovod

VOD

3.495.073

3.403.507

2. Kanalizacija

KAN

11.863.649

6.842.722

3. Ceste

CES

14.779.097

10.029.893

 

13. člen

(časovni načrt)

(1) Predvidena komunalna oprema, ki je že vključena v obračunsko območje po tem programu opremljanja, ima naslednji časovni načrt:

Kanalizacija Nova vas:

·       pridobitev stvarnih pravic:                       pridobljene

·       projektna dokumentacija:                       izdelana

·       gradnja komunalne opreme:                 v gradnji

·       uporabno dovoljenje:                            najkasneje do 31. 12. 2017

(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka se komunalni prispevek za novo (predvideno) kanalizacijo odmeri šele takrat, ko je omrežje dejansko zgrajeno in je omogočen priklop njihovega objekta na omrežje.

 

14. člen

(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta)

Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja.

 

Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme

 

Vrsta komunalne opreme

Obračunsko območje

Cp

(v EUR/m2)

Ct

(v EUR/m2)

1. Vodovod

VOD

1,53

5,90

2. Kanalizacija

KAN

3,17

11,97

3. Ceste

CES

4,50

17,32

 

15. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju  se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Indeksiranje stroškov opremljanja na enoto mere se izvede na naslednji način:

 

Cpij =  Cpij iz 14. člena odloka x faktor indeksacije

oz.

Ctij =  Ctij iz 14. člena odloka x faktor indeksacije

 

III.            Izračun komunalnega prispevka

 

16. člen

(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:

 

KPij = Aparcela × Cpij × Dp  +  Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt

 

17. člen

(izračun celotnega komunalnega prispevka)

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:

 

KP = Σ KPij

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu.

 

18. člen

(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.), se za izračun komunalnega prispevka upošteva razlika med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen ob uveljavitvi tega odloka. Za vso javno infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.

(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu že obstoječega objekta, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za parcelo in/ali neto tlorisno površino  obstoječega objekta ali njen del upoštevajo pri izračunu novega komunalnega prispevka. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

(5) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta mora investitor ob vlogi predložiti tudi projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.

(6) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oz. se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet samo za to komunalno opremo in samo za to območje in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero.

 

IV.           Odmera komunalnega prispevka

 

19. člen

(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence.

(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.

 

20. člen

(izdaja odločbe o odmeri)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.

 

21. člen

(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.

(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank. S pogodbo se določi predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno opremo.

 

22. člen

(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.

(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, vendar mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo z navedbo števila obrokov oziroma navedeno označiti na vlogi za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Posamezni obrok ne more znašati manj kot 30 EUR, temu primerno pa lahko občina prilagodi število obrokov.

(3) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku se v primeru obročnega plačila lahko izda po plačilu prvega obroka, ki pa mora znašati najmanj 50% celotnega odmerjenega komunalnega prispevka. Občina ima v tem primeru pravico zahtevati ustrezno zavarovanje plačila preostalih obrokov.

(4) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.

 

23. člen

(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

 

V.            Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka

 

24. člen

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(3) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec za plačilo Občina Markovci. Če je Občina Markovci solastnica obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove zgradbe, se komunalni prispevek ne plača v enakem deležu, kot je delež občine v skupni površini objekta.

 

VI.           Prehodne in končne določbe

 

25. člen

(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.

 

26. člen

(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostane še naprej v veljavi Odlok o programu opremljanja zemljišč in komunalnem prispevku na območju I. in II. faze Zazidalnega načrta za Obrtno cono Novi Jork, Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/07, 5/08-popr. in 4/09).

(2) Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/07, 5/08-popr., 11/09, 14/09, 25/09-popr., 4/10 in 28/12) in Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/07 in 11/09).

 

27. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0003/2017

Datum: 28. 6. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan