New Page 2

Številka: 12R-2020/OS

Datum: 9. 6. 2020

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika

Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

 

 

S K L I C U J E M

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v četrtek, 18. 6. 2020, ob 18. uri,

v prostoru velike dvorane Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73,  Turnišče

 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

2. Poročilo  župana

3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

4. Sprejem zaključnega računa za leto 2019 (gradivo)

5. Obravnava sistematizacija delovnih mest za šolsko leto 2020/2021 in Ekonomska cena programa vzgojno- varstvenih storitev za šolsko leto 2020/2021 – JVIZ OŠ Turnišče (gradivo),

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče – prva obravnava (skrajšani postopek) (gradivo)

7. Obravnava predloga osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Pomurske lekarne in osnutka Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega zavoda  Pomurske lekarne (gradivo)

8. Razno

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan