New Page 1

Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št.87/12,109/12, 76/17) in 16. člen Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin Lex-localis 67/2015) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 5. redni seji, dne 17.8.2023 sprejel naslednji

 

SKLEP

O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE IN ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA SUBVENCIONIRANJE CENE OMREŽNINE ZA OPRAVLJANJE GJS OSKRBE S PITNO VODO ZA FIZIČNE OSEBE V OBČINI RADENCI ŠT. 355-0021/2019-1, Z DNE 30.12.2019 DO 31.12.2023.

 

1.Občinski svet občine Radenci je dne 30.12.2019 na svoji 10. redni seji sprejel sklep o določitvi višine subvencije in zagotavljanju sredstev v Proračunu Občine Radenci  za subvencioniranje cene omrežnine za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo za  fizične osebe v Občini Radenci št. 355-0021/2019-1, z dne 30.12.2019.

 

2.Občinski svet Občine Radenci s tem sklepom podaljšuje veljavnost Sklepa občinske sveta Občini Radenci št. 355-0021/2019-1, z dne 30.12.2019 do 31.12.2023.

 

3.Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 355-0021/2019-4

Datum: 17.8.2023

 

 

Občina Radenci

 

Roman Leljak, župan