New Page 1

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99 in 2/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 22. 11. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001 (Uradni list RS, št. 25/01) se spremeni 3. člen odloka tako, da besedilo tega člena glasi:

 

 

»3. člen

 

 

Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001 so predvideni:

 

 

.                                                            SIT
Prihodki                                             805,436.000
– prihodki za pokrivanje primerne
porabe v višini                                      526,385.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov                 60,254.000
– namenski in drugi prihodki v višini                152,597.000
– prihodki iz naslova najetih kreditov                         /
– prihodki KS iz naslova samoprispevka
in drugi viri KS v višini                             66,200.000
Izdatki                                              805,436.000
– za izvajanje temeljnih nalog
občine v višini                                      403,072.000
– za izvajanje razvojnih in investicijskih
nalog v višini                                       202,229.000
– za subvencije v strateških razvojnih
panogah v občini v višini                             28,803.000
– poraba namenskih virov v višini                     77,132.000
– poraba sredstev KS za izvajanje
lastnih programov v višini                            66,200.000
– odplačila kreditov                                  28,000.000

 

 

 

2. člen

 

 

Neporabljena sredstva iz leta 2000 v višini 51,589.852,20 SIT se na strani odhodkov razporedijo za namene, opredeljene v zaključnem računu proračuna za leto 2000 in so sestavni del bilanc proračuna.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

 

 

Št. 403-02/01-1/9

 

 

Moravske Toplice, dne 22. novembra 2001.

 

 

Župan

Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.