New Page 2

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.) v nadaljevanju besedila ZPNačrt, 6. člena Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center Nazarje za območje SD (Zdravstveni dom Nazarje) (Uradno glasilo ZSO, št. 04/2010) ter 30. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 02/2011) je županja Občine Nazarje sprejela

SKLEP

o preučitvi pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Centra Nazarje za območje SD (Zdravstveni dom Nazarje)

I.

Dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Centra Nazarje za območje SD (Zdravstveni dom Nazarje) v nadaljevanju OPPN, je bil javno razgrnjen 15 dni v sejni sobi Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Javna razgrnitev je trajala od 10. marca 2011 do 25. marca 2011. Javno razgrnjeno gradivo je bilo na voljo na ogled v delovnem času občinske uprave.

III.

Za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN, na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-139/2010 z dne 31. 06. 2010, ni bilo potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

IV.

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka je bila organizirana javna obravnava, ki je bila v četrtek dne 24. marca 2011 ob 13,00 uri, v sejni sobi občine Nazarje.

V.

V času javne razgrnitve in javne obravnave so lahko vsi zainteresirani podali pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe in predlogi so se lahko podali pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitev, po pošti na naslov Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje ali na elektronski naslov: obcina@nazarje.si. Ustno so se lahko pripombe in predlogi podali na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu je potekel s potekom javne razgrnitve.

VI.

Občane se je o javni razgrnitvi obvestilo 7 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetovnem spletu (www.nazarje.si) in na krajevno običajen način.

VII.

Na javni razgrnitvi in javni obravnavi ni bilo nobenih pripomb, zato priprava stališč do pripomb ni potrebna. Postopek se nadaljuje, glede na določila 6. člena Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center Nazarje za območje SD (Zdravstveni dom Nazarje) (Uradno glasilo ZSO, št. 04/2010) s pripravo predloga OPPN za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.

VIII.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin in na svetovnem spletu (www.nazarje.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3505-0001/2011-23

Datum: 16. 6. 2011

Županja Občine Nazarje

Majda PODKRIŽNIK l.r.