New Page 1

 

Na podlagi 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2006) je Občinski svet Občine Markovci na 1. seji dne 2. novembra 2006 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

1.

 

 

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:

 

 

Stanislav TOPLAK Sobetinci 25 pošta Markovci – predsednik;

 

 

Slavko ROŽMARIN Stojnci 60 pošta Markovci – član;

 

 

Franc OBRAN Zabovci 35 pošta Markovci – član.

 

 

2.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja naslednje naloge:

 

 

-  občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge  organe, ki jih imenuje občinski svet;

 

 

-  občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini;

 

 

-  pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev;

 

 

-  obravnava druga vprašanja, ki mu  jih določi občinski svet.

 

 

3.

 

 

Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja traja do izteka mandata župana Občine Markovci in Občinskega sveta Občine Markovci.

 

 

4.

 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 011-0003/2006

 

 

Datum: 2. 11. 2006

 

 

Občina Markovci

 

 

župan Franc Kekec