New Page 1

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 13/11 in 17/14), na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, s spremembami  in dopolnitvami) in skladno z 8. čl. Odloka o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 (UGSO št.: 15/15), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 6. redni seji, dne 22.06.2015, sprejel

 

ODLOK

O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015

 

1.člen

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2015.

 

2.člen

Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na Pohorju se zagotovijo sredstva za odpravo posledic neurja - poplav med 12. in 16. septembrom 2014 na občinski infrastrukturi, v višini 30.000,00 EUR.

 

3.člen

Dejanska poraba sredstev bo posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015.

 

4.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO).

 

Številka: 0075-003/2015

Datum: 22.6.2015

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan