New Page 2

Ob-1578/09

Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine Majšperk, št. 478-1/2009 z dne 29. 1. 2009

javno zbiranje ponudb

za prodajo osebnega vozila

1. Predmet prodaje: osebno vozilo Nissan Terrano 2,7 turbo D, reg. št. MB 64 – 64C, letnik 1994, prevoženih 221.700 km, št. ohišja JN1WBYD21U0161718, moč motorja 73 kW, barva vozila SOM. Izhodiščna (najnižja) vrednost nepremičnin znaša 500,00 EUR.

2. Zakonska podlaga za razpolaganje Prodaja osebnega službenega vozila se izvaja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je bila prodaja osebnega službenega vozila vključena v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine.

3. Vozilo se prodaja po načelu »videno, kupljeno«.

4. Pogoji sodelovanja:

a) Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.

b) V primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti overjeno pisno pooblastilo.

c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izklicne cene predmeta prodaje, ki se vplača na TRR proračuna št. 01269-0100017182, sklic 1/2009 ter ponudbi priložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.

d) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino:

– priimek in ime oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,

– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe,

– davčna številka,

– številka osebnega računa ali poslovnega računa ter ime banke, kamor se neizbranim ponudnikom povrne vrednost vplačane varščine,

– v primeru ponudnika, ki je pravna oseba, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od objave tega razpisa (lahko tudi kopija),

– overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,

– navedbo premičnine, ki je predmet prodaje,

– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene,

– izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. V primeru pravne osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastopnika in z žigom. e) Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Izbrani kupec bo moral plačati dogovorjeno kupnino v roku 8 dni po podpisu kupoprodajne pogodbe. Davek na promet rabljenih motornih vozil plača kupec. Kupec plača tudi morebitne druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan spremembo lastništva pri registracijski organizaciji urediti v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe.

5. Pravočasnost ponudbe Pisne ponudbe z vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo in z vidno oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo vozila – Ne odpiraj« je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk. Ponudniki so dolžni svoje pisne ponudbe dostaviti v sprejemno pisarno Občine Majšperk, ne glede na vrsto prenosa, do vključno 25. 2. 2009 do 12. ure, sicer se bo kot nepravočasna zavrgla. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 2. 2009 ob 13. uri, v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, v sejni sobi.

6. Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo: ponudnika dana ponudba zavezuje najmanj do 15. 3. 2009.

7. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbran bo ponudnik, ki ponudi najvišjo kupnino. Če bo med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec med temi ponudniki opravil javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določil ponujeno najugodnejšo ceno. Predstojnik prodajalca lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

8. Sklenitev pogodbe: izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe.

9. Podrobnejše informacije o vozilu, ki je predmet prodaje: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o vozilu vsak delovni dan pri Gorazdu Ladineku, tel. 02/795-08-31, e-naslov: gorazd. ladinek@majsperk.si . Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru.

Občina Majšperk