New Page 1

Na podlagi 9 in 10. člena Odloka o izdaji javnega glasila Žetalske novice (Uradni list RS štev. 121/00) in 65. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 8/2010) je Svet občine Žetale na svoji 2. redni seji dne, 16.12.2010 sprejel,

SKLEP O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA

JAVNEGA GLASILA ŽETALSKE NOVICE

I.

V  Uredniški odbor javnega glasila Žetalske novice se imenujejo:

1.     Marija KRUŠIČ, Žetale 17/b, 2287 Žetale- odgovorna urednica

2.     Marija SKOK, Žetale 49, 2287 Žetale-članica

3.     Milenka KOVAČEC, Žetale 32/a, 2287 Žetale – članica

4.     Franc PULKO ml., Žetale 62/a, 2287 Žetale – član

5.     Anton BUTOLEN, Žetale 80, 2287 Žetale-član

II.

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-0002/2010-2

Datum: 16.12.2010

Občina Žetale

Župan Anton BUTOLEN l.r.