New Page 1

 

Na podlagi 28. in 29. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/98,4/99) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7198 in odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 12. redni seji dne 19.07.2004 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O določitvi cene števnine pri oskrbi s pitno vodo

 

 

1. člen

 

 

Mesečni znesek števnine je določen za posamezen nazivni premer DN (mm) obračunskega vodomera:

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

Določena višina števnine ni določena za vodomere z vgrajeno opremo za daljinsko odčitavanje. V teh primerih upravljavcu nastajajo višji stroški od števnine, določene v 1. členu. Razliko od izračunane števnine obračunskega vodomera in nastalimi višjimi stroški upravljavec zaračuna uporabniku na osnovi medsebojne pogodbe. Pogodba se sklene pred vgradnjo obračunskega vodomera.

 

 

3. člen

 

 

Števnina se zaračunava pri obračunu porabljene pitne vode. V ceni števnine niso upoštevani zakonsko predpisani davki.

 

 

4. člen

 

 

Višina osnovne cene se uskladi dvakrat letno (30.06. in 31.12.) z indeksom rasti cen. Pri revalorizaciji se upošteva indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev cene opravi občinska uprava oz. upravljavec.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 1.7.2004.

 

 

Številka: 032-01-001/04-020

Datum: 26.07.2004

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.