New Page 1

Št. 322-2/2009                                                                                          Ob-3194/09

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2009

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa.

III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,

– so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki prijavljajo iste prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna oziroma iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditve v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj dva od navedenih pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega pomena,

– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev oziroma je javnost z njimi vnaprej seznanjena v publikacijah in medijih,

– so tradicionalne prireditve,

– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,

– pomenijo oživitev mestnih jeder.

4. Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v občini Krško.

5. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo prepoznavnost celotne občine.

6. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena.

7. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti prireditve na osnovi dokazil o izvedenih delih.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 16.500 EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma, konto 4120. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Vsebina vloge Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:

1. Prijavni obrazec.

2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.

3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna turistična dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu).

4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:

– podroben vsebinski opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije,

– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki).

5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov itd. ter kopije dokazil o plačilu računov - bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je razvidno in označeno na kateri račun se nanaša).

6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa.

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.

VI. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka 21. 7. 2009 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za turistične prireditve 2009.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si  ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si , v času uradnih ur.

Občina Krško