Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Ur. list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72, 18/91), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Ur. list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Ur. list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 31/00) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 22. redni seji, dne 26. junija 2001, sprejel
 
 
O D L O K
 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spreminja Odlok o komunalnih taksah v občini Rače - Fram, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 14/97, 36/99 in 9/01).
 
 
2. člen
 
Spremeni se 2. točka Tarifne številke 5 v posebnem delu odloka in sicer tako, da spremenjena glasi:
 
 
2. Za vse vrste drugih reklamnih napisov, objav in oglasov, ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost na dan:
 
 
Točk enostransko Točk dvostransko
 
 
  • do 2,5m2 4 8
 
 
  • 2,5 m2 do 12m2 10 20
 
 
3. člen
 
Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062-02-22-01
 
 
Datum: 2. julij 2001