New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 63. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 17. redni seji dne 6. 10. 2021, sprejme

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2021

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/2021), se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

 

KONTO

 

OPIS

Rebalans 2021 v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

2.452.764

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.966.157

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.655.069

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.538.189

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

75.868

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

41.011

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

311.088

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

46.933

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

6.540

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

3.650

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

38.900

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

215.065

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

73.409

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73.409

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

413.199

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

219.745

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

193.454

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.557.354

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

728.621

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

252.222

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

38.069

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

424.701

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

9.126

409

 

REZERVE

4.503

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

642.470

410

 

SUBVENCIJE

25.000

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

458.458

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

64.071

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

94.941

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

1.134.171

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.134.171

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

52.092

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

30.000

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

22.092

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-104.589

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

320.000

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

320.000

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

293.829

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

293.829

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-78.418

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

26.171

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

104.589

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

78.419

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, po proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

 

2. člen

Vsa ostala določila iz Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2021 ostanejo v veljavi.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4102-0001/2021

Datum: 6. 10. 2021

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan