New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15- ZUUJFO), 28. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- uradno prečiščeno besedilo, 14/13- popr., 101/13 in 55/15- ZFisP)  in 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 05/2012, 27/2016 in 61/2016) je Občinski svet Občine Mislinja na 21. seji, dne 14.12.2017 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE MISLINJA ZA LETO 2018

 

1. Splošna določba

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Mislinja za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni Občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2. Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

kupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2018

I.

SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74)

6.594.922

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.806.682

70

DAVČNI PRIHODKI 

3.233.473

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.924.079

 

703 

Davki na premoženje

 

160.198

 

704

Domači davki na blago in storitve

149.096

 

706

Drugi davki

100

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

573.209

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

469.979

 

711

Takse in pristojbine

3.013

 

712

Globe in druge denarne kazni

4.761

 

713

Prihodki prodaje blaga in storitev

456

 

714

Drugi nedavčni prihodki

95.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

19.054

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

19.054

73

PREJETE DONACIJE 

650,00

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

650,00

 

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.768.536

 

740

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.219.265

 

740

740

741 

 

Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko

10.000

1.044.282

                  345.507

 

149.482

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

 

780

Prejeta sredstva ISPA

0,0

II.

SKUPAJ ODHODKI

(40+41+42+43)

8.392.958

40

TEKOČI ODHODKI

 

1.473.621

 

400     Plače in drugi izdatki zaposlenim

331.971

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

47.488

 

402

Izdatki za blago in storitev

1.003.456

 

403     Plačila domačih obresti

20.466

 

409     Rezerve

70.240

41

TEKOČI TRANSFERI 

1.754.854

 

410

Subvencije

35.667

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.052.405

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

179.316

 

413

Drugi tekoči domači transferi

487.466

 

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

5.098.648

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.098.648

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

65.835

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

65.835

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-1.798.036

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                      Proračun leta 2018

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(750+751+752)

 

 

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

750    Prejeta vračila danih posojil  

0,00

 

751

Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                         

0,00

 

752   

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(440+441+442+443)

 

 

 

 

440

Dana posojila

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0,00

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                                                                                        Proračun leta 2018

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

 

86.036

 

(500)

 

 

 

50

ZADOLŽEVANJ

86.036

 

500  Domače zadolževanje  

86.036

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

188.000

 

(550)

 

 

 

55

ODPLAČILA DOLGA

188.000

 

550

Odplačila domačega dolga

188.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH

-1.900.000

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

-101.964

 

(VII.-VIII.)

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE

1.798.036

 

(VI.+X.-IX)

 

 

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine MISLINJA.

 

3. Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

 

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se  uporabijo za namen, določene v tem zakonu.

2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.

 

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

 

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2018 40 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oz. Evropske unije.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

Proračunski skladi so:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 65.824 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

 

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu  2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne  višine 2.000 evrov.

 

5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

Občina Mislinja se bo v letu 2018  zadolžila za 86.036 evrov. In sicer bo  najela brezobrestni dolgoročni  kredit pri državnem proračunu, ki se ne všteva v kvoto zadolževanja. Občina bo sredstva najetega kredita porabila za investicije predvidene v odloku o proračunu Občine Mislinja za leto 2018.

 

11. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina) se lahko v letu 2018 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave , namenjene za opravljanje gospodarskih  in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.

 

6. Prehodne in končne določbe

 

12. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-7/2017

Datum: 14. 12. 2017

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan