New Page 1

 

Na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/2008,100/2008,79/2009) Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010), 3., 17. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. št. 3/2007-ZP-1-UPB4, 17/2008, 21/2008, 108/2009, 9/2011-v nadaljevanju ZP-1)  in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009), je Občinski svet Občine Ljutomer na 6. seji dne 1. 6. 2011   sprejel

 

 

 

ODLOK 

O UREDITVI CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE LJUTOMER

 

 

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 

S tem odlokom se določa prometna ureditev na javnih prometnih površinah v mestu Ljutomer in v naseljih na območju občine Ljutomer.

 

 

 

2. člen

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

 

-           pristojni organ je organ Občinske uprave Občine Ljutomer, pristojen za področje prometa,

 

-           Medobčinski inšpektorat in redarstvo je organ skupne občinske uprave, ki opravlja naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva

 

-           dostavni čas je čas med 6. in 9. uro ter čas med 12. in 13.30 uro, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave,

 

-           javne prometne površine so vse ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti,

 

-           parkirna ura je pripomoček za označitev časa o pričetku parkiranja,

 

-           drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v zakonu o pravilih cestnega prometa oziroma v zakonu o cestah.

 

 

 

II.        UREDITEV PROMETA

 

 

 

3. člen

 

Generalne prometne usmeritve določi Občinski svet Občine Ljutomer s tem odlokom.

 

Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti označena s predpisano prometno signalizacijo.

 

 

 

4. člen

 

Prednostna cesta v mestu Ljutomer poteka iz smeri Kolodvorske ceste proti Prešernovi ulici do križišča s Slavka Osterca ulico, v nadaljevanju po Slavka Osterca ulici in Rajh Nade ulici od križišča s Slavka Osterca ulico s priključkom na Ormoško cesto, se nadaljuje po Ormoški cesti ter Jeruzalemski cesti.

 

 

 

5. člen

 

Enosmerne ulice v mestu Ljutomer so:

 

-           Janka Ribiča ulica z uvozom iz Poljske poti in izvozom v Užiški ulici;

 

-           Vinka Megla ulica z uvozom iz Užiške ulice in izvozom na Poljsko pot;

 

-           Volkmerjeva ulica z uvozom iz Ormoške ceste in izvozom na Stari trg, Vrtno ulico in Ivana Kaučiča cesto;

 

-           Vrazova ulica z uvozom iz Starega trga in izvozom na Postružnikovo ulico;

 

-           Postružnikova ulica z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Stari trg;

 

-           Jureša Cirila ulica z uvozom iz Miklošičevega trga in izvozom na Prešernovo ulico. Pri izvozu na Prešernovo ulico je obvezna smer levo;

 

-           del Razlagove ulice med Kajuhovo ulico in Miklošičevim trgom z uvozom iz Kajuhove ulice in izvozom na Miklošičev trg;

 

-           Kerenčičeva ulica z uvozom iz Glavnega trga in izvozom na Miklošičev trg;

 

-           Ulica Dr. Franca Kovačiča z uvozom iz Užiške ulice in izvozov na Rajh Nade ulico;

 

-           Viktorja Kukovca ulica z uvozom iz Rajh Nade ulice in izvozom na Slavka Osterca ulico;

 

-           del Užiške ulice z uvozom iz križišča z Rajh Nade ulico in izvozom na križišču z ulico Dr. Franca Kovačiča;

 

-           del Užiške ulice z uvozom pri hišni št. 2 in izvozom pri hišni št. 4;

 

-           Fulneška ulica z uvozom iz Užiške in izvozom na Užiško ulico pri trgovskem centru Mercator; -             cesta skozi Glavni trg z uvozom na Ormoški cesti in izvozom na Miklošičevem trgu:

 

-           na Starem trgu je enosmerni promet okrog zelenice v smeri nasprotno urinemu kazalcu;

 

-           avtobusna postaja z uvozom iz severne strani in izvozom na južni strani;

 

-           del Razlagove ulice (novo naselje) z uvozom iz lokalne ceste 223010 na zahodnem delu naselja in z izvozom na lokalno cesto 223010 na vzhodnem delu naselja.

 

Na izvozu vseh enosmernih ulic je postavljen prometni znak »USTAVI«, razen: - na izvozu Razlagove ulice na Miklošičev trg;

 

 

 

6. člen

 

Slepe ulice so:

 

-           Zacherlova ulica – oba kraka, pri čemer je vzhodni krak prednostna cesta;

 

-           vzhodni  del Bratov Pihlar ulice;

 

-           vzhodni del Vrtne ulice;

 

-           Ulica ob progi;

 

-           Ulica dr. Franca Kovačiča – odsek proti gasilskemu domu;

 

-           Maistrova ulica;

 

-           Cvetlična ulica;

 

-           Cankarjeva cesta;

 

-           Grossmanova ulica;

 

-           Cesta I. slovenskega tabora – oba kraka;

 

-           JZ krak Razlagove ulice; -          Ulica Ante Trstenjaka;

 

-           Staneta Rozmana ulica;

 

-           SV del Kidričeve ulice;

 

-           Ulica 9. maja;

 

-           JZ del Kolodvorske ulice od podjetja Murales do obrata mešalnice krmil ob železniški progi;

 

-           SV in V krak Soboške ceste, -     Ulica Rada Pušenjaka in -          Ulica ob hipodromu.

 

 

 

 

 

III.       OMEJITVE UPORABE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN

 

 

 

7. člen

 

Za motorni promet je v celoti zaprta Ulica Joška Berdena v Ljutomeru.

 

 

 

8. člen

 

Za tovorni promet je v celoti zaprt (razen za dostavo z tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone) Glavni trg v Ljutomeru.

 

 

 

9. člen

 

Dostava blaga v mestu Ljutomer izven dostavnega časa je prepovedana.

 

 

 

Dostavo blaga podjetjem in občanom je praviloma treba opraviti z dvorišča, v primeru, ko je dostava blaga možna le z javne prometne površine, pa pristojni organ določi potrebno število parkirnih mest na obstoječem parkirnem prostoru za čas dostave.

 

 

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

 

 

 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

 

 

10. člen

 

Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočiti normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je treba odstraniti najkasneje v roku 30 minut po opravljeni dostavi.

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

 

 

11. člen

 

Na javnih prometnih površinah, je  prepovedano:

 

-           graditi objekte, naprave ali posaditi drevje in grmičevje ali postavljati druge predmete, s katerimi bi se ovirala njihova nemotena uporaba;

 

-           pustiti vozilo na predelih, katerih uporaba je omejena z javnim pozivom zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del, prireditev ipd.;

 

-           postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje;

 

-           postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta;

 

-           ograjevanje parkirnih mest.

 

 

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

 

 

 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

 

 

12. člen

 

Za omejitev rabe javnih prometnih površin se šteje tudi posebna uporaba javnih prometnih površin na območju Glavnega trga, kjer je dovoljen promet osebnih vozil, Starem trgu, Miklošičevem trgu, na delu Ormoške ceste - od Starega trga do Glavnega trga, na delu Prešernove ulice - od Glavnega trga do Kajuhove ulice in na pločnikih za potrebe:

 

-           občasne postavitve stojnic za prodajo, promocije ipd.;

 

-           izvajanje športnih, kulturnih in drugih prireditev, sejmov, zborovanj ipd.; oziroma na vseh javnih prometnih površinah v Občini Ljutomer za potrebe:

 

-           postavitve sezonskih letnih vrtov;

 

-           izvajanje gradbenih del na objektih ob javnih prometnih površinah (ureditev gradbišč, postavitev odrov, gradbiščnih ograj, gradbiščnih objektov ipd.).

 

Za posebno uporabo javnih prometnih površin si mora uporabnik le-te pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega  organa. Za posebno uporabo javne prometne površine se plača taksa v skladu z Odlokom o taksah v Občini Ljutomer.

 

 

 

Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja javno površino za namene, navedene v prvem odstavku tega člena brez dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim.

 

Z globo 450 evrov se kaznuje za prekršek tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 100 evrov.

 

 

 

IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA

 

 

 

13. člen

 

Javne parkirne površine so:

 

a)         parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone),

 

b)         parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno,

 

c)         rezervirane parkirne površine,

 

d)         druge površine.

 

- Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila in so urejene kot:

 

    – samostojne površine, izven vozišč javnih cest,     – površine na javnih cestah.

 

Lastnik ali upravljalec parkirnega prostora v lasti fizičnih ali pravnih oseb, lahko za nadzor parkiranja na teh parkirnih prostorih pooblasti Občino Ljutomer. Plačane globe zaradi storjenih prekrškov na teh parkirnih prostorih, so prihodek občinskega proračuna.

 

 

 

14. člen

 

Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem  odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet.

 

 

 

Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna iz  prometne signalizacije.

 

 

 

15. člen

 

V primeru dalj časa trajajočih sestankov v občinski stavbi ali županatu (npr. seja občinskega sveta, seminarji….), se udeležencem  izdajo posebne dovolilnice z datumom in predvidenim časom trajanja. Veljajo samo za parkiranje na modrih conah  v tistem času, ki je naveden na dovolilnicah. Dovolilnice izdaja pristojni organ občinske uprave.  

 

 

 

16. člen

 

Poleg v Zakonu o pravilih cestnega prometa naštetih primerov je prepovedano ustavljanje in parkiranje tudi:

 

-           na območju ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer za tovorna vozila;

 

-           na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, kanalizacijski jaški, hidranti, kontejnerji za odpadke, prometnih zapornicah);

 

-           pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče;

 

-           na funkcionalnih zemljiščih spomenikov, obeležij in zelenicah;

 

-           na igralnih površinah, ter šolskih in drugih športnih igriščih ter površinah.

 

 

 

Z globo 50 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 50 evrov.

 

 

 

a) Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju (modre cone)

 

 

 

17. člen

Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju v mestu Ljutomer so:
Urejeni parkirni prostori kot samostojne površine:

§ parkirišča na Glavnem trgu in Miklošičevem trgu,

§ Urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah (desna stran vozišča) so:

o        na Jureša Cirila ulici,

o        na delu Prešernove ulice; od Glavnega trga do Kajuhove ulice,

o        na delu Ormoške ceste; od Starega trga do Glavnega trga,

o        na Starem trgu; od križišča Postružnikove ulice do križišča z Vrazovo ulico in od Ivana Kavčiča ceste do križišča z Volkmerjevo ulico,

o        na delu Vrazove ulice, od h.št. 2 do uvoza na dvorišče župnišča

§ na tlakovanem parkirišču ob mestnem parku vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,

§ na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer, vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,

§ na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer,

§ na Postružnikovi ulici ob občinski zgradbi in ob uvozu na parkirišče ob občinski stavbi,

§ parkirišče pred dvorano ŠIC na Grosmanovi ulici,

§ sedem parkirišč pri Okrajnem sodišču na Prešernovi ulici,

§ del parkirišča ob Rajh Nade Ulici, in sicer parkirišča, ki so obrnjena neposredno proti hotelu, oz. parkirišča na levi strani, gledano ob uvozu na samo parkirišče, ter

Parkirne površine, prednostno namenjene kratkotrajnemu parkiranju v mestu Ljutomer so:

Urejeni parkirni prostori kot samostojne površine:

-           parkirišča na Glavnem trgu in Miklošičevem trgu,

-           Urejeni parkirni prostori kot površine na javnih cestah (desna stran vozišča) so:

-          na Jureša Cirila ulici,

-          na delu Prešernove ulice; od Glavnega trga do Kajuhove ulice,

-          na delu Ormoške ceste; od Starega trga do Glavnega trga,

-          na Starem trgu; od križišča Postružnikove ulice do križišča z Vrazovo ulico in od Ivana Kavčiča ceste do križišča z Volkmerjevo ulico,

-          na delu Vrazove ulice, od h.št. 2 do uvoza na dvorišče župnišča

-           na tlakovanem parkirišču ob mestnem parku vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,

-           na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer, vzdolž Ceste I. slovenskega tabora,

-           na parkirišču ob Zdravstvenem domu Ljutomer,

-           na Postružnikovi ulici ob občinski zgradbi in ob uvozu na parkirišče ob občinski stavbi,

-           parkirišče pred dvorano ŠIC na Grosmanovi ulici,

-           sedem parkirišč pri Okrajnem sodišču na Prešernovi ulici,

-           del parkirišča ob Rajh Nade Ulici, in sicer parkirišča, ki so obrnjena neposredno proti hotelu, oz. parkirišča na levi strani, gledano ob uvozu na samo parkirišče, ter dve parkirni mesti ob poslovnem objektu Glavni trg 11b.

 

Ob hotelu na Glavnem trgu v Ljutomeru sta dve parkirni mesti namenjeni kratkotrajnemu parkiranju, ki omogočata parkiranje za največ 15 minut.

Na območju Glavnega trga v Ljutomeru in sicer od poslovnega objekta Glavni trg 14 do Glavni trg 6 velja sistem bočnega parkiranja po načelu zadrge. (priloga 1 tega odloka)

 

 

 

 

18. člen

 

Parkiranje je časovno omejeno od ponedeljka do petka v času od 7. do 16. ure, v soboto pa od 8. do 12. ure. 

 

Ob nedeljah in praznikih parkiranje na teh površinah ni časovno omejeno.

 

 

 

b) Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno

 

 

 

19. člen

 

Parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno so:

§  parkirišča ob Rajh Nade ulici, razen parkirišč iz 9. alineje 17. člena tega odloka,

§  parkirišče pri Domu kulture Ljutomer,

§  parkirišče ob križišču Lendavske in Ormoške ceste,

§  parkirišče pri pokopališču,

§  parkirišče na Ulici Ludvika Bratuša,

§  parkirišče na levi strani Volkmerjeve ulice pri lotu,

§  parkirišče pred spomenikom Triglav na Prešernovi ulici,

§  parkirišče za dvorano ŠIC na Grosmanovi ulici,

§  parkirišče pri ŠRC na Ulici I. slovenskega tabora,

§  er vsa druga javna parkirišča izven vozišč javnih cest v mestu Ljutomer in v naseljih občine Ljutomer, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo.

 

 

 

c) Rezervirane parkirne površine

 

 

 

20. člen

 

Rezervirane parkirne površine so posebej s prometno signalizacijo označene javne površine za parkiranje:

 

-           taksi vozil,

 

-           vozil stanovalcev večstanovanjskih objektov (stanovanjskih blokov) in 

 

- službenih vozil občinske uprave, upravne enote, policije, organov, ki delujejo v stavbi sodišča in obrtne zbornice ter tam zaposlenih  (parkirišče na dvorišču občinske stavbe na Vrazovi ulici, enajst parkirišč pri Okrajnem sodišču na Prešernovi ulici in dve parkirni mesti pri Območni obrtni zbornici Ljutomer)

 

 

 

 

Parkiranje na površinah iz prve točke prvega odstavka je prepovedano vsem vozilom, razen taksi vozilom. 

 

 

 

Parkiranje na površinah iz druge točke prvega odstavka  je možno po sklenitvi najemne pogodbe in predhodnem plačilu dveletne najemnine, ki znaša 350 točk. Najemnina se lahko plača v enem ali dveh plača v dveh letnih obrokih. Ob sklenitvi najemne pogodbe pristojni organ preveri ali je prosilec lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjskem objektu, h kateremu prosi rezervacijo parkirnega mesta. Fizična rezervacija parkirnega mesta je možna le s postavitvijo parkirne zapore dimenzij 400 x 755 x 360 mm (V x Š x G), ki mora biti sive barve in biti označena z odsevnim trakom rdeče barve.

 

 

 

Vrednost točke iz prejšnjega odstavka tega člena znaša 0,40 EUR in se lahko spremeni s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer.

 

 

 

Parkiranje na  površinah iz tretje točke prvega odstavka je dovoljeno samo z uporabo posebnih dovolilnic, ki jih izda pristojni organ občinske uprave. Parkiranje na teh površinah brez posebnih dovolilnic je prepovedano.

 

 

 

Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja rezervirane parkirne površine v nasprotju s tem členom. 

 

 

 

d) Parkirne površine za tovorna vozila, turistične  avtobuse, avtodome in počitniške prikolice

 

 

 

21. člen

 

Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, turističnih avtobusov, avtodomov in počitniških prikolic je dovoljeno le na površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in označene s predpisano  prometno signalizacijo.

 

 

 

Lokacije za parkiranje tovornih vozil in turističnih avtobusov, kot urejene javne parkirne površine, na območju že obstoječih javnih površin, ter potrebno število parkirnih mest za parkiranje teh vozil določi občinski svet s sklepom po predhodni obravnavi na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ljutomer.

 

 

 

Občinska uprava lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih motornih vozil, priklopnikov in turističnih avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, vendar samo v naslednjih primerih:

 

-           če je to nujno za nemoteno opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti, pa za opravljanje te dejavnosti ni mogoče zagotoviti parkirne površine izven javnih površin, in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu,

 

-           če na urejenih parkirnih površinah ni mogoče zagotoviti dovolj parkirnih mest za potrebe udeležencev raznih športnih ali drugih prireditev.

 

 

 

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

 

Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 250 evrov.

 

 

 

22. člen

 

Površine, dane v uporabo za cestni promet, se lahko uporabljajo kot javne prometne površine, kolikor takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec in če je to v interesu upravljavca javnih prometnih površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena.

 

Površine iz prejšnjega odstavka se dajo v uporabo za cestni promet na podlagi pogodbe sklenjene med njenim lastnikom    ali         od        njega    pooblaščenim    upravljavcem    ter        Občino             Ljutomer. Kolikor ni s pogodbo drugače določeno, prevzame Občina Ljutomer z dnem podpisa pogodbe vse pravice, obveznosti in odgovornosti kot jih ima na javnih prometnih površinah.

 

 

 

V.         NADZOR

 

 

 

23.člen

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki  opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

 

 

 

VI.        PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

 

24.člen

 

 Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.

 

 

 

 Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.

 

 

 

25.člen

 

Izdane mesečne in letne dovolilnice za parkiranje na območjih kratkotrajnega parkiranja veljajo, ne glede na določbe tega odloka,  do izteka veljavnosti.

 

 

 

26. člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer ( Uradno glasilo občine Ljutomer, št. 5/2008, 8/09, 11/09).

 

 

 

Številka: 371/2011-10-72

 

Datum:  1. 6. 2011

 

 

 

Županja Občine Ljutomer:

  mag. Olga Karba, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 6/2012) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

5. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost vsem izdanim dovolilnicam, izdanih na podlagi tretje alineje prvega odstavka 20. člena odloka.

Za potrebe parkiranja teh vozil se izdajo nove dovolilnice.

 

6. člen

Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

5. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost vsem izdanim dovolilnicam, izdanih na podlagi tretje alineje prvega odstavka 20. člena odloka.

Za potrebe parkiranja teh vozil se izdajo nove dovolilnice.

 

6. člen

Ta sprememba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 3/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

  

3. člen

Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.