New Page 2

Številka: 900-1/2018-4-(52/04)

Datum: 17.1.2018

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 34. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 24.1.2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 33. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.11.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

3. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje — osnutek — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci - osnutek (gradivo)

5. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo)

6. Seznanitev s Poročilom o opravljenem revizijskem pregledu dela poslovanja Gasilsko reševalne službe Kranj (gradivo 1, 2)

7. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

 

Priloga: gradivo 1, 2

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan