New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni  list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 212. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popravek, 92/05-ZJC-B, 126/07) in 14. člena Statuta Občine Zavrč  (Uradno glasilo slovenskih občin 22/01.09. 2011) je  občinski svet Občine Zavrč na 18 redni seji, dne 17.10. 2012  sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se določi status grajenega javnega dobra v lasti Občine Zavrč za parcelno št. 119/4, k.o. 466 – Zavrč.

 

 

2. člen

 

 

Nepremičnina, navedena v I. točki tega sklepa preneha  imeti značaj »splošno ljudsko premoženje« ter se vknjiži  lastninska pravica na ime pravne osebe:

 

 

Občina  Zavrč,  Goričak 6,  2283 Zavrč,

 

 

matična  številka:  5883377,

 

 

do celote.

 

 

3. člen

 

 

Pri nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zavrč ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

 

4. člen

 

 

Sklep  začne  veljati  naslednji  dan  po  objavi  v  Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 900-2/2010-0043-2

 

 

Zavrč,  dne: 17.10. 2012

 

 

 

Občina Zavrč

 

Župan Miran VUK