New Page 2

Na podlagi 12. in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – v nadaljevanju: ZUreP-I) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je župan Občine Vojnik dne 19. 8. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Konjsko

1. člen

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Ocena stanja:

Na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik ((Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99) je območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev ZN predvideno za urejanje z zazidalnim načrtom.

Za obravnavano območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev je veljaven zazidalni načrt Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01)

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN:

Po sprejetju zazidalnega načrta Konjsko (Uradni list RS, št. 108/01) so se spremenila posamezna izhodišča, vrednote in potrebe razvoja oziroma poselitve ter pridobile nove pobude občanov za spremembo ZN Konjsko. Zaradi tega in zaradi spremenjenih okoliščin bo potrebno na novo definirati ter umestiti dva stanovanjska objekta. Veljavni ZN ne podaja pravne podlage za te posege, zato je potrebno pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev veljavnega zazidalnega načrta.

Pravna podlaga:

Priprava sprememb in dopolnitev ZN Konjsko poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-I (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).

2. člen

(postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN Konjsko)

Spremembe in dopolnitve ZN se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku. Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta obravnava dodano gradnjo enodružinske hiše, oziroma predvidena je delitev ene gradbene parcele za gradnjo dveh enodružinskih hiš, ostale ureditve bistveno ne spreminjajo zasnovo veljavnega zazidalnega načrta.

Za omenjeni poseg ni predpisana obvezna presoja vplivov na okolje. Predlagane spremembe ne vplivajo na rabo kulturne dediščine ter rabo sosednjih zemljišč ali objektov, tako da je s tem utemeljena odločitev, da se uporabi skrajšani postopek.

3. člen

(predmet sprememb in dopolnitev ZN Konjsko)

Predmet sprememb in dopolnitev ZN Konjsko v (nadaljevanju: sprememba in dopolnitev ZN) je gradnja dveh stanovanjskih objektov.

4. člen

(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Konjsko)

Na podlagi sprememb in dopolnitev ZN Konjsko mora biti možna izdaja lokacijske informacije, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.

Programska izhodišča so podana in zastavljena v idejnih zasnovah.

5. člen

(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Konjsko)

Spremembe in dopolnitev ZN Konjsko za območje, ki sega na del zemljišča parc. št. 5/5 in 5/6 k.o. Vojnik okolica.

6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN Konjsko)

Koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN bo župan Občine Vojnik in strokovne službe Občine Vojnik.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Konjsko so:

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje;

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava za obrambo Celje;

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;

– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije;

– Telekom Slovenije, PE Celje;

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. Celje;

– Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Celje;

– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje.

Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 15 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 34. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.

Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 15 dni podati svoje mnenje.

V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec ZN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.

7. člen

(pridobitev geodetskih podlag)

Za območje predvidene prostorske ureditve je investitor že pridobil geodetske podloge v digitalni obliki.

8. člen

(roki za pripravo sprememb in dopolnitev dopolnitev ZN oziroma posameznih faz)

1. Objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 10 dni po objavi programa priprave.

3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – 15 dni po izdelavi gradiva.

4. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN – 10 dni po sprejetju pridobljenih smernic.

5. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi.

6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Vojnik in KS Vojnik – 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN.

8. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN za sprejem na Občinskem svetu občine Vojnik – 5 dni po končani javni razgrnitvi.

9. Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev ZN na Občinskem svetu občine Vojnik – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob sklicu Občinskega sveta občine Vojnik.

10. Po sprejetju stališč do pripomb na Občinskem svetu občine Vojnik se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora 6. člena tega programa priprave – 10 dni po obravnavi na Občinskem svetu občine Vojnik.

11. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – 15 dni po izdelavi dopolnjenega predloga.

12. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN za obravnavo in sprejem na Občinskem svetu občine Vojnik – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj.

13. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN v obravnavo in sprejem Občinskem svetu občine Vojnik (odlok, obrazložitve, grafičnih del).

14. Občinski svet občine Vojnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah ZN na seji Občinskega sveta občine Vojnik.

15. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5 dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Vojnik.

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)

Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Konjsko ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.

10. člen

(končna določba)

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.

 

Št. 761/8-2003/7

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 19. avgusta 2003.

Benedikt Podergajs l. r.