New Page 1

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

1. Naziv institucije:

Občina Lovrenc na Pohorju
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Po 87. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/ samoupravne lokalne skupnosti vzpostavijo evidence nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Evidence nepremičnega premoženja v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti se z namenom zagotavljanja preglednosti, točnosti, posodobljenosti in dostopnosti podatkov o stvarnem premoženju ter nadzora, načrtovanja in učinkovitega ravnanja s stvarnim premoženjem lahko povezujejo z zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom, katastrom stavb, registrom nepremičnin, registrom prostorskih enot in katastrom gospodarske javne infrastrukture ter evidenco trga nepremičnin. Povezovalni znak za vse evidence je identifikacijska oznaka nepremičnine.

Evidence vsebujejo podatke o:

- parcelni številki in šifri katastrske občine,

- številki stavbe in številki dela stavbe ter šifri katastrske občine,

- lastniku,

- upravljavcu,

- lastniškem deležu,

- zaznambi javnega dobra,

- stvarnih pravicah,

- površini parcele,

- površini dela stavbe,

- naslovu stavbe ali dela stavbe in

- vrsti rabe dela stavbe.

5. Pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/ SOP 2018-01-0457
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): premično premoženje, lokalna oblast
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Lovrenc na Pohorju
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 17.11.2010
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

v.d. direktorica občinske uprave: Irena Kukovec Stajan, e-pošta: irena.kukovec-stajan@lovrenc.si