New Page 2

Na podlagi 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 59/2017), je župan Občine Nazarje dne 6. 12. 2019 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SP - 5

 

1. člen

(splošno)

S tem sklepom župan Občine Nazarje določa postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SP – 5 (v nadaljevanju OPPN SP – 5).

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

Pobudo za pripravo OPPN SP – 5 je podal lastnik parcel, št. 278/13 in 279/1, k.o. Pusto polje (939), ki želi, da se na obravnavanih parcelah omogoči gradnja štirih stanovanjskih objektov in se na ta način na območju Spodnjih Kraš, urbanistično in vsebinsko zaokroži stanovanjska gradnja.

V OPPN SP - 5 se bodo predvideli urbanistični, arhitekturni in pogoji za komunalno ureditev območja OPPN SP – 5 zaradi izgradnje štirih novih stanovanjskih objektov.

OPPN SP – 5 se bo pripravil na novo.

 

3. člen

(območje prostorskega akta)

Območje OPPN SP – 5  se nahaja na severnem delu naselja Spodnje Kraše, v velikosti 4482 m2.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih podlag)

Izhodišča za izdelavo so v veljavnem Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2019) v nadaljevanju OPN.

Odlok o OPPN SP – 5 in strokovne podlage za izdelavo OPPN SP - 5 bo pripravil pooblaščenec investitorja, to je razvojni center Planiranje d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.

 

5. člen

(roki in postopek za pripravo OPPN SP - 5)

Za potek priprave in sprejema OPPN SP - 5 bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN SP – 5:

 

Faze

Rok

Priprava izhodišč za pripravo OPPN

december 2019

Priprava in objava sklepa v Uradnem glasilu SO

7 dni

Izdelava strokovnih podlag za OPPN

30 dni

Priprava osnutka odloka o OPPN

15 dni

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje

30* dni

Pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave CPVO Sektorja za SPVO

21* dni

Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o OPPN

15 dni

Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave

7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem vseh pisnih pripomb

30* dni

Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

7 dni

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

7 dni po zaključku javne obravnave

Izdelava predloga odloka o OPPN

7 dni

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora

30* dni

Izdelava usklajenega predloga odloka

7 dni

Sprejem in objava odloka v Uradnem glasilu SO

julij 2020

 

* Opomba: V primeru potrebnosti izvedbe CPVO se v fazah priprave OPPN izdela tudi okoljsko poročilo ter nanj pridobi mnenje ministrstva o ustreznosti okoljskega poročila.

 

6. člen

(začetek priprave OPPN SP - 5)

Postopek priprave OPPN SP - 5 se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem glasilu SO, na svetovnem spletu in se javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

 

7. člen

(osnutek OPPN SP - 5)

(1) Strokovne podlage in osnutek odloka o OPPN SP - 5 izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec).

(2) Občinska uprava Občine Nazarje ali izdelovalec pošlje osnutek OPPN SP - 5 nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.

(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice Občini Nazarje in izdelovalcu. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

 

8. člen

(dopolnjen osnutek OPPN SP - 5)

Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora izdelovalec dopolni osnutek OPPN SP - 5.

 

9. člen

(sodelovanje javnosti)

(1) Občinska uprava Občine Nazarje mora v postopku priprave OPPN SP - 5 omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost bo obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na krajevno običajen način.

(2) Občinska uprava Občine Nazarje obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN SP - 5 najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.

(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN SP - 5.

(4) Občinska uprava Občine Nazarje prouči pripombe javnosti k osnutku OPPN SP - 5 in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način.

 

10. člen

(predlog OPPN SP - 5)

(1) Izdelovalec ali Občinska uprava Občine Nazarje pripravi predlog OPPN SP – 5 na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje o upoštevanju njihovih smernic v predlogu OPPN SP - 5.

(2) Občinska uprava Občine Nazarje predloži županu usklajen predlog OPPN SP - 5. Župan ga predlaga občinskemu Svetu Občine Nazarje v sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu OPPN SP - 5 smernice upoštevane.

 

11. člen

(sprejem OPPN SP - 5)

OPPN SP - 5 sprejme občinski svet Občine Nazarje z odlokom in se ga objavi v Uradnem glasilu SO, na svetovnem spletu ter se objavi v prostorskem informacijskem sistemu.

 

12. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na OPPN SP - 5:

·   Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

·   Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje

·   Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje

·   Telekom Slovenija d.d., Regijska enota TK omrežje Vzhod, Lava 1, 3000 Celje

·   Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana

·   Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.

 

13. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN SP - 5)

Izdelavo OPPN SP – 5 bo financiral pobudnik, ki je lastnik zemljišča oziroma investitor.

 

14. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu SO, na svetovnem spletu ter se objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.

 

Številka: 3505-0003/2019-4

Datum: 6. 12. 2019

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan