New Page 1

Št. 322-7/2006 Ob-16866/06

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 34/06) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis

za sofinanciranje programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško za leto 2006

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev v Občini Krško, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– organizirane dejavnosti Občinske turistične zveze Krško za turistična društva in povezovanje turističnih društev v Občini Krško in Posavju,

– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij v kraju, ki ga pokriva TD,

– označevanje in urejanje kraja skozi vse leto (turistična signalizacija in ostala turistična infrastruktura),

– urejanje in vzdrževanje pešpoti ter kolesarskih poti,

– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,

– predstavljanje naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev za turistične namene,

– vzgajanje in delovanje turističnega podmladka v okviru turističnega društva na šolah ali v kraju delovanja TD,

– sodelovanje s KS in drugimi društvi v kraju,

– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma (organizacija in izvedba raznih ocenjevalnih natečajev, informiranje in vodenje turistov in obiskovalcev itd.),

– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah),

– oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, zemljevidi, videokasete, CD, spletne strani itd.),

– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva in turistična zveza na območju Občine Krško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,

– da so registrirani kot turistično društvo oziroma turistična zveza po Zakonu o društvih,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo zahteva Zakon o društvih,

– da izvajajo organizirano redno turistično dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti Turistične občinske zveze Krško in turističnih društev je 5,500.000 SIT na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih organizacij. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. Merila za dodeljevanje sredstev

Občinski turistični zvezi Krško in turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki II. točkujejo na podlagi vrednosti posameznih kategorij. Razpoložljiv znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen, se deli z vsoto priznanih točk vseh obravnavanih vlog in se tako izračuna vrednost točke. Z vrednostjo točke pomnožimo število priznanih točk posameznemu društvu, kar predstavlja znesek za dodelitev sredstev.

Vrednost posameznih kategorij:

 

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Krško.

VIII. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev.

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2005.

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2005 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih aktivnostih.

4. Pregleden vsebinski program dela društva za leto 2006.

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva v letu 2006 (prihodki, odhodki) ovrednoteno po posameznih aktivnostih.

6. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo društva o že izvedenih programih in aktivnostih TD do 31. 8. 2006, ovrednoten po posameznih aktivnostih, ki so predmet javnega razpisa.

7. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.

VIII. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 4. 9. 2006 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za programe TD in OTZ«.

IX. Obravnava vlog:

1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško