New Page 2

Na podlagi 12., 48., 49. in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11), 81. in 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11), 87. in 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12), 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 5. redni seji dne 21. 5. 2015 sprejel

 

P R A V I L N I K

o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov prevoza

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji (vnadaljevanju: Pravilnik) določa:

– upravičence do brezplačnega šolskega prevoza, upravičence do uporabe organiziranega šolskega prevoza z doplačilom in upravičence do povračila stroškov prevoza;

– način in postopek organiziranja šolskih prevozov za upravičence;

– postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov;

– določitev višine in načina plačila za prevoze otrok v šolo.

 

II. UPRAVIČENCI

 

2. člen

(Upravičenec)

(1) Upravičenec do brezplačnega organiziranega šolskega prevoza je učenec, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in s tem pravilnikom in za katerega je v roku, določenim s tem pravilnikom, oddana vloga na predpisanem obrazcu;

– je učenec, ki obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) in je njegovo prebivališče do Osnovne šole Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: šola) oddaljeno več kot štiri kilometre;

– je učenec prvega razreda in obiskuje šolo, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole;

– je učenec, ki obiskuje šolo in je pristojni organ za preventivo v cestnem prometu SPVCP ugotovil, da je na poti do šole ogrožena njegova varnost;

– je otrok s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;

– je učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

– če učencu ni mogoče zagotoviti prevoza, ima pravico do brezplačne oskrbe v kraju izobraževanja in pravico do brezplačnega prevoza domov ob pouka prostih dnevih.

(2) Upravičenec do organiziranega šolskega prevoza z doplačilom je učenec iz šolskega okoliša šole, ne glede na njegov socialni status, ki obiskuje šolo in ni upravičen do brezplačnega šolskega prevoza.

(3) Upravičenec do povračila stroškov prevoza je učenec, kadar:

– se med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole in želi v skladu s četrtim odstavkom 48. člena ZOŠ dokončati šolanje na šoli, na katero je vpisan;

– je otrok s posebnimi potrebami in kot tak upravičen do brezplačnega prevoza, vendar Občina organiziranega prevoza ne zagotavlja;

– je otrok s posebnimi potrebami in ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne stroškovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre, in kot tak upravičen do brezplačnega prevoza, vendar Občina organiziranega prevoza ne zagotavlja.

Pogoj za pridobitev statusa upravičenca iz prvih treh odstavkov tega člana je odobrena vloga, ki je bila oddana v roku, določenim s tem pravilnikom.

 

III. NAČIN IN POSTOPKI ORGANIZIRANJA ŠOLSKIH PREVOZOV ZA UPRAVIČENCE

 

3. člen

(Način organiziranja prevozov)

Šola se o načinu šolskega prevoza in organiziranju prevoza učencev dogovori s starši in z lokalno skupnostjo.

 

4. člen

(Vozni red in relacije)

Vozni red in relacije šolskih prevozov se določi vsako leto posebej. Čas prevozov usklajujeta šola in pogodbeni izvajalec prevozov. Relacije usklajujejo Občina, šola in prevoznik.

 

5. člen

(Pogoji za organiziranje prevoza)

Prevoz se praviloma organizira iz območij naselij v Občini, kjer sta vsaj dva upravičenca do brezplačnega prevoza in poteka po javni cesti, kjer je zagotovljeno vzdrževanje cestišča skozi vse leto.

 

6. člen

(Oddaljenost do najbližjega postajališča)

Oddaljenost najbližjega postajališča organiziranega šolskega prevoza od doma učenca ne sme biti daljša od 2 km.

7. člen

(Postopki organiziranja)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: SPVCP) potrdi relacije in postajališča za organiziran šolski prevoz vsako leto do konca avgusta. Šolski prevozi se organizirajo kot pogodbeni prevozi. Izvajanje šolskih prevozov odda Občina z javnim naročilom. Cena šolskih prevozov se z izvajalcem storitev usklajuje enkrat letno. Dolžina relacij se preverja na podlagi enotnega daljinomera.

8. člen

(Pogoji za izvajanje prevoza)

Šolske prevoze z avtobusi, kombiji ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko izvajajo pravne oziroma fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo cestni promet in prevoz skupin otrok.

Šolske prevoze s kombiji ali drugimi prevoznimi sredstvi lahko ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka izvaja tudi šola.

Izvajalec šolskih prevozov mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti, za škodo, ki bi jo utrpeli potniki.

 

9. člen

(Določitev prednostnih upravičencev do organiziranega prevoza)

V primeru, da je prijavljenih otrok več, kot je prostora na organiziranem avtobusnem prevozu ali kombiju in Občina zaradi racionalnosti presodi, da ni mogoče organizirati dodatnega prevoza, imajo prednost na organiziranem prevozu mlajši otroci.

 

IV. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO BREZPLAČNEGA PREVOZA, ORGANIZIRANEGA ŠOLSKEGA PREVOZA Z DOPLAČILOM IN DO POVRAČILA STROŠKOV

 

10. člen

(Vloga)

Vloga za brezplačen organiziran prevoz, za vključitev organiziran šolski prevoz z doplačilom oziroma za povračilo stroškov prevoza (Vloga) je sestavni del tega Pravilnika.

Starši ali skrbniki učencev, ki obiskujejo šolo, oddajo izpolnjene in podpisane obrazce Vloga Osnovni šoli do datuma, ki ga za vsako šolsko leto določi župan s sklepom.

Starši ali skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo druge izobraževalne ustanove na osnovi ustrezne odločbe, oddajo izpolnjene in podpisane obrazce Vloga na Občino do konca tekočega leta za naslednje šolsko leto.

Ob uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno Vlogi obvezno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.

Občina lahko zahteva tudi druga dokazila k utemeljitvi vloge.

 

11. člen

(Obveznosti osnovne šole)

Šola zbere izpolnjene obrazce Vloga za brezplačen organiziran prevoz, za vključitev v organiziran šolski prevoz z doplačilom oziroma za povračilo stroškov prevoza. Šola izdela seznam vlagateljev, in ga skupaj z obrazci Občini posreduje do konca meseca maja tekočega leta za obdobje naslednjega leta.

 

12. člen

(Obravnava vlog)

Občinska uprava Občine Rečica ob Savinji obravnava upravičenost učenca in možnost vključitve v organiziran prevoz.

O upravičenosti učenca do vključitve v organiziran prevoz ali do povračila stroškov prevoza Občina odloči z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba v 15 dneh od vročitve. O pritožbi odloči župan.

 

13. člen

(Pogodba)

Na osnovi pravnomočne odločbe Občinska uprava pripravi pogodbe za starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni na sezname, v katerih se podrobneje določijo pravice in obveznosti staršev ali skrbnikov otrok, šole in Občine.

Starši ali skrbniki otrok vrnejo podpisano pogodbo na Občino v roku 30 dni od vročitve predloga pogodbe. Če podpisna pogodba ni vrnjena v roku, se smatra, da so starši ali skrbniki odstopili od vloge za uveljavljanje pravice do organiziranega prevoza otroka.

Seznam vključenih učencev v organiziran šolski prevoz Občina odda šoli do pričetka novega šolskega leta.

 

14. člen

(Trajanje pravice do organiziranega prevoza)

Otrok je vključen na seznam organiziranih šolskih prevozov za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto. Odjave so mogoče le na osnovi odobrene odstopne pisne izjave, na podlagi upravičenega razloga (npr. prešolanje, sprememba bivališča in podobno). O upravičenosti razlogov za odstop odloča Občina. Odstop se med Občino in starši oziroma skrbniki dogovori pisno, s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

 

V. DOLOČITEV PLAČILA STROŠKOV ZA ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ Z DOPLAČILOM IN POVRAČILA PREVOZNIH STROŠKOV

 

15. člen

(Plačilo in višina plačila za prevoze učencev, ki uporabljajo organiziran šolski prevoz z doplačilom)

Višina doplačila je enaka za vse učence, ki uporabljajo organiziran šolski prevoz z doplačilom, ne glede na to ali uporabljajo relacije z avtobusnim prevozom ali s kombijem in znaša za prvega otroka v družini, ki obiskuje osnovno šolo 0,59 EUR na dan za en dovoz in en odvoz in 0,295 EUR za vsakega naslednjega otroka v družini, ki istočasno obiskuje šolo.

Starši ali skrbniki otrok, ki obiskujejo šolo, poravnavajo svoje obveznosti šoli do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi prisotnosti otroka v šoli. Šola mesečno, do konca vsakega šolskega leta, vse prilive iz tega naslova nakaže v proračun Občine.

Višina doplačila iz prvega odstavka tega člena se letno usklajuje glede na strošek prevoza in se spreminja s sklepom Občinskega sveta. Če za določeno leto sklep o spremembi cene ni sprejet, velja cena iz preteklega leta.

 

16. člen

(Plačila upravičencem do povračila stroškov prevoza)

Višina povračila stroškov prevoza je enaka za vse upravičence iz tretjega odstavka drugega člena tega Pravilnika, ki so upravičeni do povračila prevoznih stroškov.

Če učenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi ali če zanj ni organiziranega šolskega prevoza, se mu prizna kilometrina v višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence. Slednja se obračunava na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do ustanove, ki jo obiskuje, za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Dolžina se določi na podlagi enotnega daljinomera.

Občina upravičencem do povračila stroškov prevoza za učence nakazuje povračilo stroškov do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi dokazil o prisotnosti otroka v šoli, ki jih upravičenci Občini predložijo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kolikor na istem naslovu bivata dva ali več šoloobveznih otrok, ki bi bili upravičeni do povračila stroškov prevoza in obiskujejo isto šolo oziroma zavod, pripada staršem ali skrbnikom otrok pravica do povračila stroškov le za en dovoz in en odvoz na dan.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

 

17. člen

(Uveljavitev in uporaba pravilnika)

Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2015.

 

Št. 007-0001/2015-5

Rečica ob Savinji, dne 21. maja 2015

 

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.