New Page 2

Številka: 9000-5/2015-3

Datum: 26.10.2015

 

V skladu z 18. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012 in UGSO, št. 27/2014) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (Uradni list RS, št. 5/2007 in UGSO, št. 27/2014), sklicujem

 

8. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje,

 

ki bo v sredo, 4. novembra 2015, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 16.9.2015 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 - predlog, prva obravnava (gradivo).

2. Obvezna razlaga 131. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorje (gradivo).

3. Program zimske službe 2015-2016 (gradivo).

4. Poročilo koncesionarja WTE (gradivo).

5. Končni poročili o opravljenem nadzoru:

a) Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2014 (gradivo),

b) Letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje (gradivo).

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a) prodaja zemljišča s parc. št. 288/13 k.o. Spodnje Gorje (gradivo),

b) nakup zemljišča s parc. št. 316/17 k.o. Višelnica I (gradivo).

7. Informacije župana.

8. Pobude, predlogi in vprašanja ter vse pobude, predlogi in vprašanja podana v mandatu 2014-2018 (gradivo).

 
Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo na internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b in v knjižnicah Radovljica in Gorje.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan