New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008- Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008-Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010-Odl. US: U-I-267/09-19) je občinski svet Občine Videm na svoji 31. redni seji , dne 20.04.2010 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE VIDEM

 

1.člen

V Statutu občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 07/2007, 24/2009) se v drugem odstavku 17.člena za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana«

 

2.člen

            V drugem odstavku 37. člena se črta besedilo »pisne izjave oziroma« .

            V tretjem odstavku 37. člena se črta besedilo » na seji, na kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje«.

            Doda se nov četrti odstavek, ki sedaj glasi: » Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«

            Sedanji  četrti, peti in šesti odstavek postanejo novi peti šesti in sedmi odstavek.

 

3.člen

V petem odstavku 68. člena se v prvi stavek spremeni tako, da odslej glasi: “Funkcija člana sveta krajevne skupnosti ni združljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora občine in javnega uslužbenca v občinski upravi”

 

4.člen

V tretjem odstavku 72. člena se doda prvi stavek, ki glasi:” Lastnik nepremičnin in opreme nekdanjih krajevnih skupnosti na območju sedanje občine je občina.”

 

5.člen

V drugem odstavku 106. člena se za besedo “določa” doda beseda “tudi”.

 

6.člen

Spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 03-1377/2010

Datum: 20.04.2010

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič l.r.