New Page 1

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 49/95) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 3. 10. 1996 sprejel

 

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1996

 

1

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89) in ovrednotenega letnega programa pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 znaša 0,60 SIT.

 

2

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije – izpostava Ljutomer enkrat letno.

 

3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 011-7/96-1834

Ljutomer, dne 3. oktobra 1996.

 

Predsednica 

Občinskega sveta 

občine Ljutomer

 

Darja Odar, dipl. psih. l. r.