Na podlagi 29. In 62. Člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS št. 72/93,57/94, 14/95, 26/97, 19/98,74/98, 70/00 in odločbe Ustavnega sodišča v Ur.listu RS št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 59/99 ter 16. Člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99) je občinski svet občine Trnovska vas na svoji 20. seji, dne 24. 5. 2001 Sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
S T A T U T A OBČINE TRNOVSKA VAS
 
1.člen
V statutu občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99)se prvi odstavek 21. Člena črta in se doda novi odstavek:
 
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
2.člen
V 24. Členu se doda nova alineja, ki glasi :
 
- opravlja tudi pristojnosti komisije o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
3. člen
101. členu se v prvem stavku črta besede««uporabijo sredstva rezerve občine ali«.
 
V 2. Odstavku se črta »sredstev rezerve«.
4.člen
V 102. Členu se črta zadnji odstavek in na novo glasi :
 
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine zakonsko predpisano višino.
5. člen
V 116. Členu se prvi stavek črta in na novo glasi :
 
Statut, odloki in drugi prepisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem vestniku občine Trnovska vas ali v Uradnem listu RS in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
6.člen
V 125. Členu se črta zadnji del stavka: »v kolikor niso v nasprotju z zakonom«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
 

Številka: 032-01/20-1
Datum: 24. 5. 2001
Župan občine :
Karl Vurcer