New Page 2

Občina Ljutomer na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 5. člena Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/04), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 66/2016) ter Sklepom županje štev. 610-9/2018-4103 z dne 20. 2. 2018, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV

IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE

V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018

 

1.   Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer za leto 2018.

 

2.   Na razpis se lahko prijavijo društva, skupine ali posamezniki, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče na območju občine Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je izvedba  programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.

 

3.   Prijava se poda na obrazcih razpisne dokumentacije, ki se lahko dvigne v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan v času uradnih ur, objavljena pa so tudi na spletni strani občine Ljutomer www.obcinaljutomer.si .

 

4.   Občina bo sofinancirala naslednja področja:

·   dejavnost sekcij v kulturnih društvih, skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60 %,

·   prostočasne kulturne aktivnosti, kot so sodelovanje na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih v višini 10 %,

·   izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini 10 %,

·   delovanje v evropskem merilu v višini 5 %,

·   uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3 %,

·   realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5 %,

·   kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5 %,

·   druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2 %.

Podrobneje so kriteriji in merila opredeljeni v Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/04).

Rok za podajo vlog je 21. 3. 2018. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba št. 108. Kot pravočasno oddana šteje tudi prijava, ki je zadnji dan roka dana priporočeno na pošto.

Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS LJUBITELJSKA KULTURA 2018.« Na hrbtni strani mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

 

5.   Veljavne bodo prijave, ki bodo podane na predpisanem obrazcu in bodo pravočasno oddane. Program mora biti obvezno vpisan v obrazce razpisne dokumentacije. Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Nepopolne prijave lahko vlagatelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva Občine Ljutomer za dopolnitev prijave. Prepozno prejete prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

6.   Predvidena višina razpisanih sredstev za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Ljutomer za leto 2018 znaša 22.885,00 €.

 

7.   Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

8.   Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Karmen Lah, telefon: 02/584-90-54.

 

Številka: 610-9/2018/2-4103

Datum: 20. 2. 2018

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja