New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-Zrud-1 (62/2010 popr.)) in Statuta Občine Hoče–Slivnica (MUV št. 6/10, 19/10), je Občinski svet Občine Hoče–Slivnica na 9. redni seji dne 12. decembra 2011 sprejel

S K L E P

o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se na zemljišču

št.

parcelna številka

katastrska občina

1.

1441/2

Spodnje Hoče

last Občine Hoče–Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, matična številka: 1365568, do celote, ustanovi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. člen

Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Hoče–Slivnica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 03201-11/2011-015

Datum: 13. december 2011

Župan Občine Hoče–Slivnica

Jožef Merkuš, s. r.