New Page 2

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št 87/2012, 109/2012) in 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/2011) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 20. redni seji dne 1.10.2013, sprejel

SKLEP

 

1.  člen

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2013 (tri tedenski odvoz), družbe Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, junij 2013 in Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2013 (mesečni odvoz), družbe Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, september 2013.

2.  člen

Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Lovrenc na Pohorju.

1)  Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

1.1.  Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov)

·      cene preračunane na volumen posode - mesečni odvoz :

o  60 l vrečka = 3,74 EUR/ odvoz

o  120 l posoda = 9,34 EUR/ mesec

o  240 l posoda = 17,75 EUR/ mesec

o  1100 l posoda = 77,05 EUR/ mesec

·      cene preračunane na volumen posode - tri tedenski odvoz :

o  60 l vrečka =  3,74 EUR/ odvoz

o  120 l posoda = 10,77EUR/ mesec

o  240 l posoda = 20,46 EUR/ mesec

o  1100 l posoda = 88,89 EUR/ mesec

Glede na potrebe določi frekvenco odvoza (mesečni/tri tedenski odvoz) župan s sklepom.

1.2.  Zbiranje bioloških odpadkov (vsebuje zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpadka)

·      cene preračunane na volumen posode - tri tedenski odvoz :

o  120 l posoda = 2,6728 EUR/ mesec

o  240 l posoda = 5,0691EUR/ mesec

1.3.  Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

·      cena storitve 0,0445 EUR na kg.

1.4.   Odlaganje ostankov predelave na odlagališče

·      cena storitve 0,075 EUR na kg.

3.  člen

Cene določene s tem sklepom ne vsebujejo z zakonom predpisane okoljske dajatve in davka na dodano vrednost (DDV).

Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 01.11.2013.

 

4.  člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:          0075-006/2013

Datum:   1.10.2013

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda, župan