New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel

 

P R A V I L N I K 

o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(predmet pravilnika) 

 

Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško (v nadaljevanju: pravilnik), določa upravičence, pogoje, način, merila in višino sredstev za sofinanciranje stroškov urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v občini Krško, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem oziroma nezadovoljivo rešeno vprašanje bivanja.

 

2. člen 

 

(prvo reševanje stanovanjskega problema) 

 

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se štejejo že izvedene aktivnosti povezane z nakupom legalnega objekta oziroma aktivnosti vezane na legalizacijo nelegalno zgrajenih objektov, ki jih izvedejo člani romske družine-gospodinjstva, ki nimajo v lasti drugega primernega stanovanja in nimajo zadovoljivo ter v skladu z določili predpisov, ki urejajo stanovanja, rešenega stanovanjskega vprašanja.

 

3. člen 

 

(upravičeni nameni sofinanciranja) 

 

(1) Predmet sofinanciranja je:

– nakup stanovanjskega objekta, ki nima statusa nedovoljenega objekta do višine 50 % celotne kupnine oziroma največ do 25.000,00 EUR za posamezen objekt;

– izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo objekta do višine 50 % celotnega zneska računa oziroma največ do 2.000,00 EUR na objekt;

– plačilo komunalnega prispevka do višine 50 % celotnega zneska računa oziroma največ do 2.000,00 EUR;

– nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora do 50 % odmerjenega zneska računa oziroma največ do 2.000,00 EUR na objekt;

– nakup stavbnih zemljišč potrebnih za legalizacijo objektov v romskih naseljih v občini Krško do višine 50 % celotne kupnine oziroma največ do 5.000,00 EUR;

– dokončno poplačilo kupnin iz naslova notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč v Kerinovem Grmu.

(2) Višina sofinanciranja posamezne družine je omejena na 30.000,00 EUR. Višina sofinanciranje se lahko dodatno omeji v primeru, da kupnina za stanovanjski objekt presega posplošeno vrednost nepremičnine, ki je predmet sofinanciranja.

 

II. UPRAVIČENCI, POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE 

 

4. člen 

 

(upravičenci in pogoji financiranja) 

 

(1) Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Krško objavi v Uradnem listu RS.

(2) Na javni razpis se lahko prijavi romska družina, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da je imel vlagatelj in vsi polnoletni člani gospodinjstva na dan 1. 1. 2021 stalno prebivališče v Občini Krško in so od svoje polnoletnosti vpisani v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v občini Krško;

– da vlagatelj lastnik nepremičnin, ki so predmet sofinanciranja stroškov legalizacije oziroma da ima vlagatelj sklenjeno ter notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo oziroma predpogodbo o nakupu nepremičnine, če gre za sofinanciranje nakupa nepremičnine;

– da je vlagatelj zaposlen oziroma aktivni iskalec zaposlitve;

– da so šoloobvezni otroci v preteklem šolskem letu pouk obiskovali vsaj 80 % časa;

– da vlagatelju ni bila izrečene kazenska sankcija;

– da vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti več kot 2000 EUR.

(3) Za potrebe izvrševanja tega pravilnika je romska družina dalj časa trajajoča življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki, posvojenci oziroma pastorki.

(4) V primeru, da je na enem naslovu prijavljenih več gospodinjstev je do pomoči upravičeno samo eno gospodinjstvo za eno stanovanjsko enoto.

(5) V primeru sofinanciranja upravičenih namenov po tem pravilniku se v zemljiško knjigo vpiše prepoved odtujitve in obremenitve v korist Občine Krško.

 

5. člen 

 

(merila javnega razpisa in vrednotenje vlog) 

 

Pri dodelitvi sofinanciranja se upoštevajo naslednja merila:

Zap. št.

Vsebina merila:

Št. točk

1.

Vlagatelj ima stalno prebivališče v Občini Krško več kot 18 let in je od svoje polnoletnosti vpisani v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v občini Krško.

5

2.

Vlagatelj ima stalno prebivališče v Občini Krško najmanj 10 let in je od svoje polnoletnosti vpisani v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v občini Krško.

3

3.

Vlagatelj ima stalno prebivališče v Občini Krško najmanj 5 let in je od svoje polnoletnosti vpisani v volilni imenik državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v občini Krško.

1

4.

Vlagatelj ima opravljeno prvo stopnjo izobrazbe SOK/EOK. (Nedokončana osnovna šola s tem, ko je zaključil 7. oziroma 8. razred OŠ). 

1

5.

Vlagatelj je vpisan in redno obiskuje osnovno šolo za odrasle.

3

6.

Vlagatelj ima opravljeno drugo stopnjo izobrazbe SOK/EOK. (Dokončana osnovna šola).

4

7.

Vlagatelj ima opravljeno tretjo ali višjo stopnjo izobrazbe SOK/EOK. (Nižje poklicno izobraževanje, NPI – 2 leti).

6

8.

Vlagatelj in njegov zakonec sta oba zaposlena oziroma je zaposlen starš samohranilec. Potrebna priloga: potrdilo o enostarševski družini.

5

9.

Zaposlen je samo vlagatelj.

3

10.

Romska družina ima v redni oddelek vrtca vključenega otroka, ki je v zadnjem šolskem letu vrtec obiskoval vsaj 80 % časa. Točke se seštevajo za vsakega otroka, ki izpolnjuje pogoj.

2

11.

Romska družina ima v pripravljalni vrtec Kerinov Grm vključenega otroka, ki je v zadnjem šolskem letu vrtec obiskoval vsaj 80 % časa. Točke se seštevajo za vsakega otroka, ki izpolnjuje pogoj. 

1

12.

Romska družina ima v osnovno šolo vpisanega otroka, ki je v zadnjem šolskem letu šolo obiskoval vsaj 90 % časa. Točke se seštevajo za vsakega otroka, ki izpolnjuje pogoj.

3

 

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 

 

6. člen 

 

(komisija) 

 

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine Krško.

(2) Komisijo sestavlja pet članov.

 

7. člen 

 

(postopek) 

 

(1) Postopek izbire in sofinanciranja izvajalca se izvede skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, z naslednjimi koraki:

– sprejem sklepa o začetku postopka razpisa;

– sprejem sklepa o imenovanju komisije;

– objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani občine, ki je od dneva objave razpisa v pisni obliki dostopna na naslovu pristojnega organa;

– pregled prispelih vlog – pravočasnost, upravičenost in popolnost;

– izdaja pozivov k dopolnitvi vlog;

– izdaja sklepov o zavrženju vlog;

– ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi razpisnih pogojev in meril;

– podaja predloga izbire;

– izdaja odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja;

– odločanje o pritožbah;

– podpis pogodb.

(2) Župan izvaja naloge iz 1., 2., 10. in 11. alineje prejšnjega odstavka. Za izvajanje nalog 3., 6. in 9. alineje je pristojna notranja organizacijska enota občine.

(3) Komisija izvaja naloge iz 4., 5., 7. in 8. alineje prvega odstavka tega člena.

 

8. člen 

 

(višina pomoči) 

 

(1) Sredstva za izplačilo pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine Krško.

(2) Okvirno vrednost razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka tega člena določi Občinski svet Občine Krško praviloma ob sprejemu proračuna. Sredstva za pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.

 

9. člen 

 

(nadzor in vračilo sredstev) 

 

(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja občinska uprava.

(2) V primeru, da je vlagatelj sredstva uporabil v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ali so se po dodelitvi sredstev spremenili statusi vlagatelja ali družinskih članov, ki so vplivali na število točk glede na merila, lahko Občina Krško zahteva vračilo dodeljenih sredstev delno ali v celoti.

(3) V primeru, da želi vlagatelj po izplačilu sofinanciranja odsvojiti nepremičnino, ki je predmet sofinanciranja lahko Občina Krško izstavi izbrisno pobotnico ob tem pa lahko zahteva tudi vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

IV. KONČNA DOLOČBA 

 

10. člen 

 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 095-2/2021-O706

Krško, dne 23. septembra 2021

 

Župan 

Občine Krško 

mag. Miran Stanko