New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06

 

 

 

Številka:  900-61/2009-1-(41/04)

Datum:    2.12.2009

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 16.12.2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1. Potrditev zapisnika 31. seje sveta z dne 25.11.2009 ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta  (odgovori 31. redne seje 1, 2, 3)

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 2. obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 14a) (dodatno gradivo 1, 2)

6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (gradivo)

7. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

8. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2)

9. Študija modela organiziranja šolskih okolišev (gradivo)

10. Predstavitev javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (gradivo 1, 2)

           

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

 
 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-61/2009-2-(41/04)

Datum:    9.12.2009

 

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 32. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 16.12.2009, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

 

1. Potrditev zapisnika 31. seje sveta z dne 25.11.2009 ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2010 – 2. obravnava

6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (gradivo)

7. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

8. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj  (gradivo 1, 2)

9. Poročilo o projektu CERO (gradivo)

10. Predstavitev javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (gradivo 1, 2)

           

V petek, dne 11.12.2009, vam bomo posredovali del odgovorov na vprašanja, pobude in predloge članov sveta.

 

S spoštovanjem.

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

 

 

 

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

- odgovori 1, 2, 3

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

 

 

Številka:  900-61/2009-2-(41/04)

Datum:    11.12.2009

 

 

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA:     Dodatno gradivo za 32. sejo

 

 

V prilogi vam posredujemo dodatno gradivo in nekatere odgovore na vprašanja, pobude in predloge članov in članic Sveta Mestne občine Kranj, ki so jih podali na 31. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 25.11.2009.

 

Obveščamo vas, da bodo preostali odgovori posredovani na 32. seji sveta.

 

 

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

- dodatno gradivo
odgovori 1
odgovori 2
odgovori 3


Dodatno gradivo 32. seje
Kadrovske zadeve
Amandmaji
Dogovor o lokaciji
Odgovori e-gradivo
Odstopna izjava
Pobude
Pogodba MOK in Občina Naklo
Predlog – amandma
Predvideni datumi sej v letu 2010
Sklepi delovnih teles
Zapisnik komisije za KS - pripombe
Zapisnik Nadzornega odbora