New Page 2

Ob-3351/21, Stran 2551

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan Občine Krško, dne 15. 11. 2021, posreduje v objavo najavo javnega razpisa in sporoča, da:

Občina Krško 19. 11. 2021 objavlja Javni razpis za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za delovanje plavalnega športa v občini Krško za leto 2020 in 2021. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 4. 12. 2021.

 

 

Občina Krško