New Page 2

Po 15. členu Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor (MUV, št. 9/1996, 7/2002 in 15/2008), 9. in 13. členu Poslovnika o delu komisije za priznanja in nagrade mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV,  št. 20/1996 in 14/2002)  ter 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014 in 12/2019) je mestni svet Mestne občine Maribor na 25. redni seji, 16. septembra 2021, sprejel

 

S K L E P

o podelitvi priznanja Častni občan mesta Maribor

 

Mestni svet Mestne občine Maribor

podeli v letu 2021

 

PRIZNANJE

 

ČASTNI OBČAN MESTA MARIBORA

 

TONETU PARTLJIČU

 

v znak zahvale in spoštovanja, za življenjsko delo in zasluge, dosežene na področju pisanja, literature in aktivnosti na področju družbenega delovanja, s čimer je prispeval k prepoznavnosti in ugledu našega mesta doma v ožjem in širšem prostoru.

 

Številka: 0940-28/2021-3          

Datum: 20. september 2021      

 

Župan

Aleksander Saša Arsenovič, s.r.