New Page 2

Številka: 19-VB-2022

Datum: 5.4.2022

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

RAČUNOVODKINJI

PREDSEDNIKU NADZORNEGA ODBORA

VODJEM POLITIČNIH STRANK IN LIST ZASTOPANIH V SVETU

PREDSTAVNIKOM MEDIJEV

 

V A B I L O

na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Kobilje,

ki bo v sredo, dne 13.4.2022 s pričetkom ob 19.00 uri

v sejni sobi župana Občine Kobilje z naslednjim

 

Predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje (zapisnik)

2. Realizacija/uresničevanje sklepov (gradivo)

3. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna občine Kobilje za leto 2021 (gradivo)

Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja

4. Sprejem sklepa o izdaji soglasja k Letnemu poročilu zavoda Zdravstvenega doma Lendava za leto 2021 in Programu dela za leto 2022 (gradivo 1, 2, 3)

Poročevalec: Tomaž Zver, predstavnik v svetu JZ ZD Lendava

5. Sprejem sklepa o imenovanju občinske volilne komisije (gradivo 1, 2)

Poročevalec: Tomaž Zver, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Obravnava Odloka o ustanovitvi CEROP – 1. obravnava (gradivo)

Poročevalka: Sabina Forstnerič, dir. obč. upr.

7. Sprejem sklepa o imenovanju Komisije za občinska priznanja občine Kobilje v letu 2022

Poročevalec: Darko Horvat, župan

8. Predlogi in pobude

9. Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

Občina Kobilje

Darko Horvat, l.r., župan