New Page 1

Na podlagi  29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji19. redni seji, dne 19.10.2017 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE  STATUTA

OBČINE DIVAČA

 

1. člen

V besedilu osmega odstavka 14. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15) (v nadaljevanju Statut) se zadnja vejica nadomesti s piko. Zadnji del stavka  » razen če občinski svet ne odloči drugače« se črta in nadomesti z novim stavkom »Občinski svet lahko odloči tudi drugače.«

 

2. člen

(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)

V besedilu prvega stavka prvega odstavka 39. člena Statuta se črta besedilo »pet članov« in  nadomesti z besedilom »tri (3) člane«.

 

3. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Sprememba Statuta Občine Divača se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi volitvami.

 

Številka: 032-0013/2017-09

Datum: 19.10.2017

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja