New Page 1

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US) in drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Žetale dne 5. 2. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2001

 

 

1. člen

 

 

V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2001 (Uradni list RS, št. 121/00 se 2. člen črta, novo besedilo pa glasi:

 

 

»2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.«

 

 

2. člen

 

 

Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 02.01.0018/2000

 

 

Žetale, dne 19. februarja 2001.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.