New Page 2

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 3/06) je župan Občine Nazarje dne 24. 7. 2007 sprejel

SKLEP

o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Nazarje

I. SPLOŠNO

1.1 S tem sklepom določa župan Občine Nazarje začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Nazarje (v nadaljevanju OPN ON).

1.2 Priprava OPN ON je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda (v nadaljevanju SPRO in PRO), ki ga je Občina Nazarje vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).

1.3 Pravna podlaga za pripravo OPN ON so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.

1.4 Na podlagi 104. člena ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov uporabljajo podzakonski akti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, v kolikor niso z v nasprotju z ZPNačrt.

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI

2.1 Občina Nazarje je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO in PRO na podlagi
ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktov. Zaključene so bile naslednje faze oziroma uradna dejanja:

- pridobitev odločbe MOP, da ni potrebna izvedba postopka celostne presoje vplivov na okolje pri pripravi SPRO in PRO (št. 35409-263/2006, z dne 15.11. 2006),

- zbiranje razvojnih pobud,

- pridobitev strokovne podlage za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Gornji Grad, št. 195-FR/04, Inženiring za vode,

- projekcija prebivalstva in stanovanj za območje Občine Nazarje s tipologijo naselij, št. proj. 11/05, RC Planiranje Celje,

- pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora,

- izdelava analize stanja v prostoru, analize teženj in prostorskega razvoja občine, naselij ter identifikacija problemov, analize razvojnih pobud, analize razvojnih potreb in možno dejavnosti z analizo privlačnosti, analize ranljivosti prostora z vplivi na posamezne potenciale namenskih rab, naravne in ustvarjene danosti in naravne vire.

2.2 Predlog SPRO in PRO še ni bil javno razgrnjen, zato se po uveljavitvi ZPNačrt-a postopek priprave nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot OPN ON.

2.3 Skladno s 95. členom ZPNačrt-a mora občina sprejeti OPN ON najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ON ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.

III. VSEBINA IN OBLIKA OPN ON

3.1 Z OPN ON bo obravnavano celotno območje Občine Nazarje

3.2 Nadaljnji postopek priprave OPN ON bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in izvedbeni del.

3.3 Sestavni del OPN ON je urbanistični načrt (v nadaljevanju UN) za naselje Nazarje - Prihova -Dobletina in druga razvojno usmerjena naselja kot je Šmartno ob Dreti.

3.4 OPN ON vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v predpisani digitalni in analogni obliki.

IV. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

4.1 Strokovne rešitve OPN ON in UN izhajajo iz usmeritev državnih prostorskih aktov in temeljijo na vseh že izdelanih strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, analizi razvojnih potreb občine in drugih izraženih razvojnih potreb.

4.2 Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo predhodne smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora pridobljene v fazi izdelave strokovnih podlag.

4.3 Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave OPN ON izkazalo, da so še potrebna.

V. IZVEDBA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

5.1 Navedena odločba v tč. 2.1 Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-263/2006, z dne 15.11. 2006) se upošteva tudi pri pripravi OPN ON.

VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA

6.1 Nosilci urejanja prostora so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo,

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor,

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,

- Zavod za gozdove Slovenije,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,

- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Osrednja enota,

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje,

- Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,

- Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Celje,

- Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,

- Javna agencija za železniški promet republike Slovenije,

- Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,

- Geoplin d.o.o.,

- Eles,

- Elektro - Slovenija, d.o.o.,

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN ON:

- JP Komunala d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3331 Nazarje (vodovod, kanalizacija, občinske ceste),

- PUP Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje (odstranjevanje odpadkov),

- Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (KTV omrežje),

- Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze),

- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje ( oskrba z električno energijo),

- Dom Nazarje d.o.o., Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (toplovod).

6.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave OPN ON po potrebi vključijo tudi drugi nosilci urejanja.

6.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja podajo svoje smernice in mnenja.

VII. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE

 

Dejanje

Nosilec

Terminski plan

začetek - sklep o pripravi

župan

7 dni

izbor načrtovalca

 

30 dni

priprava osnutka OPN ON in

izbran načrtovalec

90 dni

manjkajočih strokovnih podlag

 

 

smernice

NP

37 dni

priprava dopolnjenega

občina in načrtovalec

105 dni

osnutka in okoljskega poročila

 

 

javna razgrnitev in obravnava

občina in načrtovalec

37 dni

osnutka OPN ON in

 

 

okoljskega poročila

 

 

priprava predloga OPN ON

občina in načrtovalec

60 dni

potrditev predloga OPN ON z

NP z nosilci urejanja

75 dni

okoljskim poročilom

 

 

pridobitev sklepa vlade

NP, vlada

45 dni

sprejem na OS in objava v

občina

30 dni

Uradnem glasilu

 

 

 

VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE OPN ON

8.1 Za izdelavo OPN ON zagotovi sredstva Občina Nazarje na podlagi sprejetega proračuna za leto 2007 in 2008.

IX. ZAČETEK VELJAVNOSTI SKLEPA

9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin in na spletni strani Občine Nazarje ter začne veljati z dnem objave.

9.2 Občina Nazarje pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.

 

Številka: 032-0004/2007-17

Datum: 24. julij 2007

ŽUPAN OBČINE NAZARJE

Ivan PURNAT, l.r.