New Page 1

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 16. člena statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007) je Občinski svet občine Makole na 6. redni seji dne 27.09.2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O NAJEMU JAVNIH POVRŠIN V OBČINI MAKOLE

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa:

 

 

- površine, ki se lahko tržijo in so v lasti Občine Makole (v nadaljevanju: javne površine);

 

 

- postopek njihove oddaje najemnikom;

 

 

- ceno za najem teh površin.

 

 

2. člen

 

 

Javne površine po tem pravilniku so:

 

 

a) površine trgov, cest in pločnikov, kjer je možno za trgovske ali gostinske namene:

 

 

- postaviti stojnico(e);

 

 

- postaviti kiosk(e);

 

 

- postaviti gostinski vrt;

 

 

- razširiti ponudbo pred poslovnimi prostori;

 

 

b) površine, ki jih je možno uporabiti za namene gradbeništva (rekonstrukcija ali vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, deponiranje gradbenega materiala);

 

 

c) površine, ki jih je možno uporabiti za namene športa, tekmovanja, parkiranja in za postavitev reklamnih objektov;

 

 

d) površine, ki se lahko uporabljajo za pridobivanje povrtnin (v nadaljevanju: vrtovi);

 

 

e) površine, ki jih je možno oddati v najem za druge namene (njive, travniki, …).

 

 

II. POSTOPEK ODDAJANJA JAVNIH POVRŠIN

 

 

3. člen

 

 

(1) Javne površine se lahko oddajo v najem, če je uporabnik zaprosil in zato pridobil dovoljenje za uporabo javne površine ter z občino sklenil pogodbo o najemu teh površin (najemno pogodbo).

 

 

(2) Za kratkoročen najem, katerega vrednost ne presega 20,00 EUR, se pogodba ne sklene. Najemnina se plača vnaprej na podlagi izstavljenega računa občine.

 

 

4. člen

 

 

(1) Dovoljenje iz prvega odstavka prejšnjega člena izda občinska uprava.

 

 

(2)Vlagatelj mora v vlogi za izdajo dovoljenja navesti predvsem:

 

 

- natančno lokacijo javne površine, ki jo želi vlagatelj uporabljati;

 

 

- vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati na javni površini;

 

 

- čas in trajanje opravljanja dejavnosti.

 

 

(3) Vlogi mora biti priloženo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki jo vlagatelj želi opravljati na javni površini.

 

 

5. člen

 

 

Pogodbo o najemu javne površine lahko uporabnik javne površine kot najemnik in občina kot najemodajalec skleneta šele, ko je izdano dovoljenje iz 4. člena tega pravilnika.

 

 

6. člen

 

 

Najemna pogodba mora, poleg ostalih bistvenih sestavin, vsebovati tudi:

 

 

- opis dejavnosti, ki se bo opravljala na javni površini, ki je predmet najema;

 

 

- podatke o velikosti in legi javne površine, ki je predmet najema;

 

 

- trajanje najema;

 

 

- višino najemnine in način plačila le-te;

 

 

- morebitne pogoje za najem (upoštevanje okoljskih in drugih zakonskih zahtev).

 

 

III. VIŠINA NAJEMNINE

 

 

7. člen

 

 

(1) Višina najemnine za javne površine znaša za:

 

 

- stojnico ali kiosk z do 10 m2 najete javne površine – 6,00 EUR na dan, 30,00 EUR na mesec;

 

 

- površine pred poslovnimi prostori, za gostinske vrtove, za parkirišča in za površine za postavitev reklamnih objektov – 3,00 EUR/m2 na mesec;

 

 

- površine za namene gradbeništva, športa, tekmovanja in druge namene – 0,80 EUR/m2 na mesec;

 

 

- površine, namenjene pridelovanju povrtnin – 0,10 EUR/m2 na leto,

 

 

- travniške ali njivske površine – 0,015 EUR/m2

 

 

(2) Najemnine za potrebe gradbeništva se za prvih 20 dni najema ne zaračuna.

 

 

 

 

 

8. člen

 

 

(1) Pristojni občinski upravni organ lahko najemniku zniža najemnino iz 7. člena tega pravilnika iz razlogov:

 

 

- zaradi najemnikovih vlaganj v izboljšanje zunanjega ambienta;

 

 

- oživljanje vaškega jedra;

 

 

- humanitarnim in športnim organizacijam ter javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in kulture za opravljanje njihove dejavnosti;

 

 

- političnim strankam v skladu z zakonodajo, ki ureja financiranje političnih strank;

 

 

- za najem javnih površin, na katerih se prodaja samo kmetijske pridelke pridelane na območju Občine Makole  in izdelke, izdelane na območju Občine Makole.

 

 

(2) V primeru, da želi najemnik uveljavljati znižano najemnino, mora to navesti v vlogi in opredeliti razloge za znižanje.

 

 

IV. UPORABA IN NADZOR NAD UPORABO JAVNIH POVRŠIN

 

 

9. člen

 

 

Najemnik mora javno površino uporabljati v skladu z dovoljenjem za uporabo javne površine in sklenjeno najemno pogodbo.

 

 

10. člen

 

 

Najemnik je dolžan dovoljenje za uporabo javne površine vsak čas opravljanja dejavnosti pokazati nadzornemu organu, če ga ta zahteva.

 

 

11. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljata občinska uprava in medobčinski inšpektorat in redarstvo.

 

 

V. KAZENSKE DOLOČBE

 

 

12. člen

 

 

(1) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja javne površine v lasti občine Makole brez dovoljenja iz 4. člena.

 

 

(2) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

 

(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.

 

 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 

13. člen

 

 

Občinska uprava v roku 3 mesecev pozove vse znane uporabnike, ki uporabljajo javne površine v lasti občine, da v roku 1 meseca podajo vlogo v skladu s 4. členom tega pravilnika ali pa prenehajo z uporabo javnih površin.

 

 

14. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

 

Št: 900-4/2011-35

 

 

Datum: 27.09.2011

 

 

Občina Makole

 

 

Župan Alojz Gorčenko