New Page 1

 

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 33/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 11., 12., 13., 18. in 65. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 20. 5. 1999 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Loški Potok

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na območju Občine Loški Potok (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

 

 

2. člen

 

 

Javno službo na območju Občine Loški Potok izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v organu občinske uprave, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v vzezi z izvajanjem javne službe imajo po tem odloku občinski svet in župan. Organizacijo režijskega obrata podrobneje opredeli župan oziroma se določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest v uradu občinske uprave.

 

 

Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana in občinskega sveta po tem odloku.

 

 

Račnovodska opravila za potrebe javne službe opravlja organ občinske uprave.

 

 

3. člen

 

 

Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vprašanja:

 

 

– vrsto in obseg javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba,

 

 

– pravic in obveznosti uporabnikov,

 

 

– virov financiranja in njihovega oblikovanja,

 

 

– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in razvoj javne službe.

 

 

4. člen

 

 

Viri financiranja dejavnosti javne službe so:

 

 

– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,

 

 

– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,

 

 

– prihodki od komunalnega prispevka,

 

 

– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

 

 

5. člen

 

 

Pri izvajanju javne službe je Občinski svet občine Loški Potok ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Loški Potok pristojen še za sprejem:

 

 

– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe,

 

 

– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne službe,

 

 

– letnih poročil in zaključnih računov javne službe,

 

 

– sklepov o pridobivanju, prodaji, menjavi in oddaji stavbnih zemljišč.

 

 

Letni programi in finančni načrti ter poročila in zaključni računi se lahko predložijo skupaj z občinskim proračunom in njegovim zaključnim računom.

 

 

6. člen

 

 

Poleg pristojnosti, določenih s statutom občine in odlokom o proračunu Občine Loški Potok ima župan še naslednje pristojnosti:

 

 

– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 5. člena tega odloka,

 

 

– predlaga občinskemu svetu v sprejem sklepe o prodaji, nakupu, menjavi in oddaji stavbnih zemljišč.

 

 

7. člen

 

 

Vodjo režijskega obrata se določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest v uradu občinske uprave. Vodja odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno s programi in finančnimi načrti ter sprejetimi usmeritvami.

 

 

8. člen

 

 

Režijski obrat iz 2. člena prevzame in uredi evidence in druge podatkovne baze, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame Občina Loški Potok.

 

 

9. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.

 

 

 

 

 

Št. 350-01/99-7

Župan Občine Loški Potok

 

 

Loški Potok, dne 21. maja 1999.

Janez Novak, inž. l. r.