New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in 77. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 8/16) je Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 3. dopisni seji, dne 1. 2. 2021 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE GORNJI GRAD

 

1. člen

 (1) V Statutu Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št: 8/16) se v drugem odstavku 2. člena spremeni naslov sedeža občine »Attemsov trg 3« in se po novem glasi: »Kocbekova cesta 23«.

 

2. člen

 (1) Drugi odstavek 84. člena se spremeni, tako da se po novem glasi: » O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, ki v sklepu o izločitvi določiti uradno osebo, ki bo namesto izločene osebe opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten postopek oziroma odločila o zadevi. O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«

 

3. člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 03203-0003/2018-2021-3

Datum:   1. 2. 2021

 

 

Občina Gornji Grad

 

Anton Špeh, župan