New Page 2

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.), Programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 116/2002) in 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) Občinski svet Občine Cerkvenjak na 6. redni seji, dne 01.06.2011, sprejme

ODLOK

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI CERKVENJAK

 

1. člen

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Cerkvenjak (MUV, št. 10/09) se spremeni in dopolni v členih kot to sledi iz tega Odloka.

2. člen

V prvem odstavku 7. člena (stavbna zemljišča razpršene gradnje) se besedilo spremeni tako, da se glasi:

            Na stavbnih zemljiščih razpršene gradnje so dopustni naslednji posegi:

-        gradnje novih objektov in rekonstrukcije (stavb in gradbenih inženirskih objektov) namenjenih prvenstveno stanovanjski gradnji in kmetijskim gospodarstvom ter športnim, turističnim, predelovalnim, oskrbnim in storitvenim dejavnostim ter gradnja novih objektov in rekonstrukcije objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,

-        večjo varnost ljudi in premoženja.

2. člen

V prvem odstavku 11. člena (območja, za katera je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta - začasno urejanje z odlokom) se besedilo spremeni tako, da se glasi:

V ureditvenih območjih za šport (Športno rekreacijski center Cerkvenjak) so dopustni naslednji posegi:

3. člen

V prvem odstavku 12. člena (pogoji in merila za lego in velikost objektov na območju razpršene gradnje) se besedilo dopolni tako, da se glasi:

Pri postavitvi objektov izven strnjenih naselij je treba upoštevati naravne lastnosti in ustvarjene danosti prostora. Posebej se je treba pri postavitvi prilagoditi reliefnim značilnostim. Objekti morajo biti praviloma postavljeni tako, da je sleme strehe vzporedno s smerjo plastnic. Zaradi izpostavljene lege objekta in njegovega vpliva na podobo krajine, je treba novogradnje prilagoditi izrazu avtohtone arhitekture. Gradbeno parcelo je treba na novo formirati tako, da bo omogočala pravilno umestitev objekta v prostor in zagotavljala primerne ureditve površin, ki bodo služile temu objektu (potek komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora, urbanistične zahteve - dovozi in dostopi, intervencijske poti, sanitarno tehnične zahteve). Razmerje med pozidano in celo površino gradbene parcele individualnih stanovanjskih hiš je 0.10 - 0.35, za ostale objekte pa razmerje ni posebej določeno. Objekti imajo eno, dve ali tri etaže (K+P, K+P+M ali P+1).

 

4. člen

V drugem odstavku 14. člena (oblikovanje objektov) se na koncu odstavka doda besedilo tako, da se celotni odstavek glasi:

            Stavbe je treba oblikovati skladno z oblikovanjem tipične avtohtone arhitekture:

1.     tlorisno razmerje za stavbe v razponu od 1:1,2 do 1:2.

2.     dovoljena je gradnja kleti, ki je v primeru nagnjenega terena (nad 15 %) lahko največ do polovice etaže nad raščenim terenom.

3.     v primeru izkoriščene mansarde morajo biti okna na stenah, izjemoma na strehi

4.     lega vhoda: obvezno na daljši fasadi.

5.     streha: simetrična, dvokapna, lahko s čopi, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta in ima naklon 30-45°.

6.     kritina: temna barva - priporočljivo je, da so strehe krite z majhnimi strešniki temno rdeče barve (bobrovec, zareznik).

7.     stene: zidane in gladko ometane.

8.     tloris objekta je lahko na L.

            Za vse v prejšnjem odstavku navedene oblikovne pogoje velja, da so pri javnih, športnih, turističnih, večstanovanjskih ali drugih večnamenskih poslovnih objektih dovoljena odstopanja.

 

5. člen

V drugem odstavku 17. člena (odmiki) se besedilo spremeni tako, da se celotni odstavek glasi:

Novi objekt (enostavni, nezahtevni in manj zahtevni) mora biti odmaknjen od meje sosednje parcele minimalno 1 m. Javni, športni in turistični objekti morajo biti brez soglasja lastnika sosednje parcele odmaknjeni od meje te parcele najmanj 0,5 m. S pisnim soglasjem mejaša (lastnika sosednjega zemljišča) je lahko razdalja tudi manjša (v tem primeru mora investitor novega objekta ustrezno urediti odtoke s strešin, namestiti snegobrane ter preprečiti vse ostale vplive na parcelo ali objekt mejaša).Kot oddaljenost se šteje najkrajša razdalja med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in parcelno mejo.

6. člen

Doda se novi 49. člen, ki se glasi:

49. člen

(neposredna uporaba drugih predpisov)

            Pri uporabi tega odloka se neposredno uporablja:

-       Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje občine Cerkvenjak, spremembe in dopolnitve v letu 2002 (Ur l. RS, št. 85/04);

in spremembe planskega akta z:

Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Spodnja Senarska – Cogetinci  (Ur. l. RS, št. 37/05),

ter spremembe planskega akta z:

Sklepom o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2011).

 

7. člen

Z novim 49. členom se stari 49. člen preštevilči v 50. člen (veljavnost odloka) in se vsebinsko spremeni tako, da se  glasi:

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-02/2009

Datum: 01.06.2011

Občina Cerkvenjak

Župan Marjan Žmavc