New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami) in 18. člena Statuta občine Pesnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/19, 28/19) je Občinski svet Občine Pesnica na 18. redni seji, dne 31. 03. 2021 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE PESNICA ZA LETO 2022

 

I.     Splošna določba

 

1. člen

S tem odlokom se za Občino Pesnica za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

II.    Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Selekcija/Podsekcija/K2/K3

Proračun 2022     v EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI I (70+71+72+73+74+78)

10.877.723

 

TEKOČI PRIHODKI( 70+71)

6.951.007

70

DAVČNI PRIHODKI

6.210.248

700

Davek na dohodek in dobiček

5.388.548

703

Davek na premoženje

664.700

704

Domači davki na blago in storitve

157.000

71

NEDAVČNI PRIHODKI

740.759

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

375.500

711

Takse in pristojbine

8.500

712

Globe in druge denarne kazni

12.200

714

Drugi nedavčni prihodki

344.559

72

KAPITALSKI PRIHODKI

944.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

329.000

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

615.000

73

PREJETE DONACIJE

0

730

prejete donacije iz domačih virov

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.982.716

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.661.479

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU…

1.321.237

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

11.977.863

40

TEKOČI ODHODKI

2.500.105

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

563.300

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

96.955

402

Izdatki za blago in storitve

1.507.420

403

Plačila domačih obresti

11.230

409

Rezerve

321.200

41

TEKOČI TRANSFERI

2.889.900

410

Subvencije

205.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.905.500

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

166.900

413

Drugi tekoči domači transferi

612.500

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.217.608

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.217.608

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

370.250

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski…

90.000

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

280.250

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMAJNKLJAJ) (I.-II.)

-1.100.140

III./1

PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404)

-1.088.910

III./2

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)

1.561.002

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.400.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.400.000

500

Domače zadolževanje

1.400.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (500+551)

299.860

55

ODPLAČILA DOLGA

299.860

550

Odplačila domačega dolga

299.860

IX.

SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.100.140

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.100.140

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

0

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk ter kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pesnica.

 

III.  Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

 

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

·           prihodki občanov, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo,

·           prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo), ki se uporablja za namene določene v tem zakonu,

·           pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,

·           prihodki od koncesijskih dajatev,

·           prihodki iz okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja,

·           najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,

·           prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahtev namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

 

5. člen

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna:

·           samostojno in brez omejitev v okviru istega podprograma,

·           med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % podprograma in

·           med glavnimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega progama ne sme presegati 20 % glavnega programa.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

V stalno proračunsko rezervo Občine Pesnica v letu 2022 izločamo 300.000 EUR sredstev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

9. člen

Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2022 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 5.000 EUR.

Za potrebe oblikovanja sredstev drugih rezerv za poslovne prostore in stanovanja se za leto 2022 oblikuje rezerva v višini 16.200 EUR.

 

IV.   Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz 3. odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 250 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega stroškov dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

11. člen

Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na predlog župana.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb občine, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.

Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov občine. Načrt ravnanja pod vrednostjo sprejme župan.

 

V.    Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

12. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2022 lahko zadolži do višine 1.400.000 EUR dolgoročnega kredita pri poslovni banki.

Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pesnica, v letu 2022 ne bo izdajala.

 

VI.   Prehodne in končne določbe

 

13. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Pesnica v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

14. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-0014/2021-8

Datum: 31. 03. 2021

 

 

Občina Pesnica

 

mag. Gregor Žmak, župan