New Page 2

T E H N I Č N I   P O P R A V E K

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini

Hoče-Slivnica

 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Hoče – Slivnica, objavljenem v MUV številka 15/2015 z dne 30.07.2015 se popravi 2. člen, kjer se:

- zaradi podvojitve iste ceste oz. odseka izbriše zapis pod zap. št. 276 »

- v vrstici 301. spremeni zapis »880280« v »882080«, ki se sedaj glasi

 

Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek odseka

Potek

Konec odseka

Dolžina

301.

882080

882081

JP

odcep

269

 

 

 

880172

Pivola-

Pivola

 

 

 

 

 

Gselman

55

 

 

Župan Občine Hoče - Slivnica

Marko Soršak, s.r.